Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

JAVNI ZAVODI IN OSTALI ZAVODI

1. Izdaja dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti
Ministrstvo za zdravje na podlagi vloge javnega zavoda (v nadaljnjem besedilu: izvajalec zdravstvene dejavnosti) izda dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, če so izpolnjeni pogoji iz 3.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17; v nadaljnjem besedilu ZZDej).
Za pridobitev dovoljenja je potrebno izpolniti vlogo ter ji priložiti vsa dokazila, ki so navedena v vlogi.


2. Uskladitev izdanih dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti z vrstami zdravstvene dejavnosti
Ministrstvo za zdravje je na podlagi tretjega odstavka 3.a člena ZZDej pripravilo Pravilnik o vrstah zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, 63/18; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).


ZZDej v prvem odstavku 39. člena ZZDej v prehodnih in končnih določbah določa, da morajo vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki so pridobili dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti pred uveljavitvijo ZZDej (17. 12. 2017), morajo v šestih mesecih od uveljavitve Pravilnika, vložiti vlogo za uskladitev vrste zdravstvene dejavnosti, za katero imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti z vrstami zdravstvene dejavnosti, kot so določene v predpisu iz tretjega odstavka 3.a člena zakona.


Vrste zdravstvene dejavnosti so določene v Pravilniku.

 

Vloge za uskladitev dovoljenj:

3. Sprememba dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnost
Izvajalec zdravstvene dejavnosti v primeru spremembe lokacije opravljanja zdravstvene dejavnosti z vlogo (v obliki neformalnega dopisa) zaprosi za spremembo že izdanega dovoljenja.


3.1. V neformalni vlogi za spremembo lokacije opravljanja zdravstvene dejavnosti se mora izvajalec zdravstvene dejavnosti opredeliti ali se na navedenem naslovu že opravlja istovrstna zdravstvena dejavnost ter ali bo potreben ogled prostorov in opreme, s strani Komisije, ki jo imenuje Ministrstvo za zdravje. Neformalni vlogi je potrebno priložiti:

  • dokazila o ustreznem prostoru in opremi za opravljanje zdravstvene dejavnosti (zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu prostorov, kupoprodajna pogodba ali najemna pogodba, uporabno dovoljenje za prostore).

Navedene vloge posredujte na naslov Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mz(at)gov.si.