Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZASEBNIKI

1. Izdaja dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti
Ministrstvo za zdravje na podlagi vloge domače ali tuje pravne ali fizične osebe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec zdravstvene dejavnosti) izda dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, če so izpolnjeni pogoji iz 3.a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 77/08-ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17; v nadaljnjem besedilu ZZDej).
Za pridobitev dovoljenja je potrebno izpolniti vlogo ter ji priložiti vsa dokazila, ki so navedena v vlogi.

1.1. Sprememba dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnost
Izvajalec zdravstvene dejavnosti v primeru sprememb odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti ali lokacije opravljanja zdravstvene dejavnosti z vlogo (v obliki neformalnega dopisa) zaprosi za spremembo že izdanega dovoljenja.


1.1.1. Neformalni vlogi za spremembo odgovornega nosilca mora izvajalec zdravstvene dejavnosti priložiti:

  • dokazila o poklicni kvalifikaciji za opravljanje določene vrste zdravstvene dejavnosti za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti
  • zdravniki in zobozdravniki (odločba o veljavni licenci)
  • drugi zdravstveni delavci in sodelavci (dokazilo o zaključki šolanja, potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu, odločbo o vpisu v register izvajalcev zdravstvene in babiške nege/fizioterapevtske dejavnosti, odločbo o veljavni licenci za delo v zdravstveni in babiški negi),
  • potrdilo o nekaznovanosti za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti pridobljeno s strani Ministrstva za pravosodje ali izpolnjeno izjavo, ki je sestavni del te vloge,
  • pravno podlago za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti za opravljanje zdravstvene dejavnosti pogodbo o zaposlitvi za polni delovni čas ali krajši delovni čas ali namero o sklenitvi pogodbe o zaposlitvi) ali izjavo zastopnika s.p., da bo odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti delo pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti opravljal na podlagi pogodbe o zaposlitvi,
  • fotokopijo soglasja delodajalca skladno s 53.b členom Zakona o zdravstveni dejavnosti za odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti (samo v primeru, ko je odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti zaposlen tudi v javnem zdravstvenem zavodu),
  • dokazilo o pridobljenih delovnih izkušnjah ali podpisano izjavo o pridobljenih delovnih izkušnjah s strani odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti (za opravljanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni se zahteva 3 leta delovnih izkušenj, za opravljanje zdravstvene dejavnosti na sekundarni ravni se zahteva 5 leta delovnih izkušenj – pri čemer se upoštevajo delovne izkušnje po pridobitvi pogojev za samostojno opravljanje dela v zdravstveni delavnosti oz. v zdravniški službi).

1.1.2. V neformalni vlogi za spremembo lokacije opravljanja zdravstvene dejavnosti se mora izvajalec zdravstvene dejavnosti opredeliti ali se na navedenem naslovu že opravlja istovrstna  zdravstvena dejavnost ter ali bo potreben ogled prostorov in opreme, s strani Komisije, ki jo imenuje Ministrstvo za zdravje. Neformalni vlogi je potrebno priložiti:

 

  • dokazila o ustreznem prostoru in opremi za opravljanje zdravstvene dejavnosti  (zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu prostorov, kupoprodajna pogodba ali najemna pogodba, uporabno dovoljenje za prostore).

2. Izdaja odločbe o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev
Ministrstvo za zdravje na podlagi 35. člena ZZDej zasebnemu zdravstvenemu delavcu ob izpolnjevanju pogojev iz

3.a člena ZZDej izda dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti v obliki odločbe o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev.

 

Za pridobitev odločbe o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev je potrebno izpolniti vlogo ter ji priložiti vsa dokazila, ki so navedena v vlogi.

2.1. Sprememba odločbe
Zasebni zdravstveni delavec v primeru sprememb osebnega imena in lokacije opravljanja zdravstvene dejavnosti z vlogo (v obliki neformalnega dopisa) zaprosi za spremembo že izdane odločbe. Pri spremembi lokacije opravljanja zdravstvene dejavnosti je potrebno upoštevati določila pod točko 1.1.2.


2.2. Izbris iz registra zasebnih zdravstvenih delavcev
Ministrstvo za zdravje na vlogo (v obliki neformalnega dopisa) zasebnega zdravstvenega delavca skladno s četrtim odstavkom 35. člena izda odločbo o izbrisu iz registra zasebnih zdravstvenih delavcev. 
Izvajalec zdravstvene dejavnosti, ki se želi izbrisati iz registra zasebnih zdravstvenih delavcev na Ministrtsvo za zdravje posreduje dopis, v katerem navede razlog izbrisa in navede datum, s katerim dnem se želi izbrisati iz registra zasebnih zdravstvenih delavcev.


3. Uskladitev izdanih dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti ter odločb o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev z vrstami zdravstvene dejavnosti
Ministrstvo za zdravje je na podlagi tretjega odstavka 3.a člena ZZDej pripravilo Pravilnik o vrstah zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS, 63/18; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik).


ZZDej v prvem odstavku 39. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17; v nadaljnjem besedilu: ZZDej – K) določa, da morajo vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti, ki so pridobili dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti pred uveljavitvijo ZZDej (17. 12. 2017) ali po petem odstavku tega člena oziroma so bili vpisani v register zasebnih zdravstvenih delavcev pred uveljavitvijo tega zakona (17. 12. 2017) ali po devetem odstavku tega člena, morajo v šestih mesecih od uveljavitve Pravilnika, vložiti vlogo za uskladitev vrste zdravstvene dejavnosti, za katero imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti oziroma za uskladitev vpisa v register zasebnih zdravstvenih delavcev z vrstami zdravstvene dejavnosti, kot so določene v predpisu iz tretjega odstavka 3.a člena zakona.


Vrste zdravstvene dejavnosti so določene v Pravilniku.
Vloge za uskladitev dovoljenj:ž

4. Uskladitev izdanih dovoljenj za opravljanje zdravstvene dejavnosti ter odločb o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev z odgovornim nosilcem zdravstvene dejavnosti

Glede na določbo drugega odstavka 39. člena ZZDej-K, Ministrstvo za zdravje pojasnjuje, da morajo vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti, prav tako pa tudi vsi zasebni zdravstevni delavci, ki usklajujejo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti oziroma odločbo o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev z vrsto zdravstvene dejavnosti in ki v dovoljenju za opravljanje zdravstvene dejavnosti nimajo navedenega odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti ali niso v registru zasebnih zdravstvenih delavcev sami navedeni kot odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti ali v dovoljenju navedeni odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti oziroma zasebni zdravstveni delavec, ki je sočasno odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti, ne izpolnjuje pogojev iz 3.a člena ZZDej, v roku treh let od uveljavitve ZZDej (najkasneje do 17. 12. 2020) vložiti tudi vlogo za dopolnitev izdanega dovoljenja oziroma vpisa v register zasebnih zdravstvenih delavcev z določitvijo odgovornega nosilca zdravstvene dejavnosti.


Ministrstvo za zdravje glede na navedeno poziva vse izvajalce zdravstvene dejavnosti ter vse zasebne zdravstvene delavce, ki morajo uskladiti dovoljenje oziroma odločbo o vpisu v register z vrstami zdravstvene dejavnosti, da v kolikor že izpolnjujejo pogoje za uskladitev odgovornih nosilcev zdravstvene dejavnosti, da to storijo istočasno. Poleg vloge za uskladitev dovoljenj naj posredujejo še neformalno vlogo za uskladitev odgovornega nosilca zdravstevne dejavnosti, pri čemer naj upoštevajo določila pod točko 1.1.1.

 

Navedene vloge posredujte na naslov Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mz(at)gov.si.