Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZASEBNIKI S KONCESIJO

Vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti ter zasebni zdravstveni delavci, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na podlagi koncesije, morate upoštevati določila tudi glede dovoljenj, saj je predpogoj za podelitev koncesije izdano dovoljenje/izdana odločba o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev s strani Ministrstva za zdravje. 
Enako velja za vse izvajalce zdravstvene dejavnosti in zasebne zdravstvene delavce, ki so v postopku pridobitve koncesije.


Podrobneje glej zavihek: ZASEBNIKI

 

1. Koncesije na primarnem nivoju
Koncesijo za opravljanje javne zdravstvene službe na primarni ravni zdravstvene dejavnosti podeli občina s soglasjem ministrstva, pristojnega za zdravje.

 

1.1. Podelitev nove koncesije 
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17; v nadaljnjem besedilu: ZZDej) v 42. členu določa, da se koncesija podeli, če koncedent ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev. Če je izpolnjen navedeni pogoj, potem občina postopa skladno s 44.a členom ZZDej, ki natančno določa, da mora občina najprej pripraviti koncesijski akt (iz katerega mora biti razvidna vrsta zdravstvene dejavnosti, območje, predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije, možnost podaljšanja koncesijskega razmerja ter utemeljitev razlogov iz drugega odstavka 42. člena ZZDej), pridobiti soglasje tako Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kot tudi Ministrstva za zdravje. Nato občina skladno z ZZDej izvede javni razpis za podelitev koncesije, ter izbere ponudnika. Na vse navedeno pa Ministrstvo za zdravje skladno s 44. členom ZZDej ponovno poda soglasje za podelitev koncesije.


Nadalje ZZDej v 44.b členu določa, da se koncesija v skladu s koncesijskim aktom podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani koncedenta, in pa tudi na portalu javnih naročil. Navedeno pomeni, da občina ob zahtevi za neposredno podelitev koncesije, kljub morebitnemu izpolnjevanju vseh pogojev za opravljanje konkretne zdravstvene storitve v obliki koncesije, te koncesije ne more in ne sme podeliti, saj se koncesionar skladno z ZZDej lahko izbere le po predhodno opravljenem javnem razpisu.


2. Koncesije na sekundarnem nivoju
Koncesijo za opravljanje javne službe na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti podeli ministrstvo, pristojno za zdravje.


2. 1. Podelitev nove koncesije
ZZDej v 42. členu določa, da se koncesija podeli, če koncedent ugotovi, da javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe, oziroma če javni zdravstveni zavod ne more zagotoviti potrebne dostopnosti do zdravstvenih storitev. Če je izpolnjen navedeni pogoj, potem Ministrstvo za zdravje postopa skladno s 44.a členom ZZDej, ki natančno določa, da mora Ministrstvo za zdravje najprej pripraviti koncesijski akt (iz katerega mora biti razvidna vrsta zdravstvene dejavnosti, območje, predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije, možnost podaljšanja koncesijskega razmerja ter utemeljitev razlogov iz drugega odstavka 42. člena ZZDej). Koncesijski akt za opravljanje zdravstvene dejavnosti na sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti sprejme Vlada Republike Slovenije ob predhodnem soglasju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.


Nadalje ZZDej v 44.b členu določa, da se koncesija v skladu s koncesijskim aktom podeli na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani koncedenta, in pa tudi na portalu javnih naročil. Navedeno pomeni, da Ministrstvo za zdravje ob zahtevi za neposredno podelitev koncesije, kljub morebitnemu izpolnjevanju vseh pogojev za opravljanje konkretne zdravstvene storitve v obliki koncesije, te koncesije ne more in ne sme podeliti, saj se koncesionar skladno z ZZDej lahko izbere le po predhodno opravljenem javnem razpisu.


3. Uskladitev že podeljenih koncesij
Uskladitev že podeljenih koncesij ureja 41. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 64/17).

 

a) Koncesije, ki so bile podeljene pred 17. 12. 2017 za nedoločen čas

Navedene koncesije so se z uveljavitvijo novele ZZDej (17. 12. 2017) spremenile v koncesije za določen čas, in sicer so take koncesije podeljene za 15 let, šteto od uveljavitve novele ZZDej. Koncedent (Ministrstvo za zdravje/občina) mora v 12 mesecih od uveljavitve ZZDej (do 17. 12. 2018) po uradni dolžnosti izdati odločbo o spremembi koncesijske odločbe in določiti novo obdobje podelitve koncesije v skladu z ZZDej (prvi odstavek 43. člena ZZDej) in koncesionarju predlagati sklenitev dodatka h koncesijski pogodbi. Če koncesionar ne želi skleniti dodatka h koncesijski pogodbi, glede trajanja koncesije veljajo določbe odločbe o spremembi koncesijske odločbe. 

Koncedent (Ministrstvo za zdravje/občina) mora po preteku 15 let od uveljavitve ZZDej preveriti realizacijo programa v podeljenem obsegu ter ali še obstoji potreba po opravljanju koncesijske dejavnosti. V kolikor so izpolnjeni navedeni pogoji, občina (koncedent) podaljša koncesijo koncesionarju še za 15 let skladno z določbami ZZDej o podaljšanju koncesije (drugi in tretji odstavek 43. člena ZZDej).

 

b) Koncesije, ki so bile podeljene pred 17. 12. 2017 za določen čas - čas njihove veljavnosti se izteče v obdobju 15 let od uveljavitve ZZDej (17. 12. 2017).V tem primeru gre za koncesije, kjer se čas njihove veljavnosti izteče v obdobju 15 let od uveljavitve ZZDej (17 . 12. 2017). V navedenem primeru koncedent (Ministrstvo za zdravje/občina) najpozneje 12 mesecev pred potekom koncesije preveri realizacijo programa v podeljenem obsegu ter ali še obstojijo potrebe po opravljanju koncesijske dejavnosti. V kolikor so izpolnjeni navedeni pogoji, koncedent (Ministrstvo za zdravje/občina) podaljša koncesijo koncesionarju še za 15 let skladno z določbami o podaljšanju koncesije (drugi odstavek 43.a člena ZZDej). V kolikor pa taka koncesija poteče pred potekom 12 mesecev od uveljavitve ZZDej, koncedent (Ministrstvo za zdravje/občina) postopke preverjanja pogojev za podaljšanje obdobja podelitve koncesije prične brez nepotrebnega odlašanja.

 

c) Koncesije, ki so bile podeljene pred 17. 12. 2017 za določen čas - čas njihove veljavnosti se izteče po preteku 15 let od uveljavitve ZZDej (17. 12. 2017). V tem primeru gre za koncesije, kjer se čas njihove veljavnosti izteče po preteku 15 let od uveljavitve ZZDej (17. 12. 2017).Navedene koncesije se spremenijo v koncesije za določen čas, podeljene za obdobje 15 let, šteto od uveljavitve ZZDej. V navedenih primerih koncedent (Ministrstvo za zdravje/občina) postopa povsem enako kot pri koncesijah pod točko a).

 

4. Evidenca podeljenih koncesij 

Ministrstvo za zdravje je skladno z ZZDej dolžno voditi evidenco podeljenih koncesij. O podelitvi koncesije mora občina Ministrstvu za zdravje posredovati podatke, skladno z drugim odstavkom 44.k člena ZZDej. V ta namen je Ministrstvo  za zdravje pripravilo tabelo.

 

5. Uvedba novega instituta 

Pojasnjujemo vam tudi, da je ZZDej uvedel nov institut in sicer "začasni prevzemnik koncesije", ki je opredeljen v 44.i členu ZZDej. 

 

Navedeni institut se lahko uporabi, ko koncedent (Ministrstvo za zdravje/občina) v primeru prenehanja koncesijske pogodbe, če javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja koncesijske dejavnosti, do odločitve o novem koncesionarju določi začasnega prevzemnika koncesije med obstoječimi koncesionarji, vendar največ za dobo enega leta. Začasni prevzemnik se določi po vrstnem redu, in sicer: če drug koncesionar ne more začasno prevzeti koncesije, koncedent določi kot začasnega prevzemnika koncesije drugega izvajalca zdravstvene dejavnosti, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje te zdravstvene dejavnosti. Slednje pomeni, da ima tak izvajalec zdravstvene dejavnosti dovoljenje Ministrstva za zdravje za opravljanje zdravstevne dejavnosti, nima pa podeljene koncesije. Navedeno koncedent (Ministrstvo za zdravje/občina) odloči z upravno odločbo. Nadalje pa mora koncedent (Ministrstvo za zdravje/občina) glede začasnega prevzema koncesije na podlagi ZZDej z začasnim prevzemnikom skleniti koncesijsko pogodbo, s katero uredi začasno opravljanje koncesijske dejavnosti.