Skoči na vsebino

SPECIALIZACIJE ZDRAVNIKOV IN ZOBOZDRAVNIKOV

 

Na podlagi prvega odstavka 18. člena Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08-ZPacP, 58/08 in 107/10- ZPPKZ in 40/12 - ZUJF; v nadaljnjem besedilu: Zakon o zdravniški službi) in na podlagi drugega odstavka 183. člena in desete alineje prvega odstavka 186. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 40/12; v nadaljnjem besedilu: ZUJF) Minister za zdravje daje  soglasje k javnemu razpisu specializacij zdravnikov in zobozdravnikov za potrebe javne zdravstvene mreže. Razpis izvede  Zdravniška zbornica Slovenije v skladu s Pravilnikom o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov (Uradni list RS št. 22/2009; v nadaljevanjem besedilu Pravilnik). Prav tako  daje minister tudi soglasje k zaposlitvi  zdravnikov specializantov za potrebe javne zdravstvene mreže, ki so bili na specializacijo sprejeti v skladu z razpisom in danim soglasjem na razpis.

 

Razpis izvede Zdravniška zbornica Slovenije, ki pripravi predlog razpisa na osnovi naslednjih kriterijev:


Stanje - upoštevajo se podatki o številu specialistov na presečni dan. Vir: Register ZZS.

 
Upokojitev - načrtovane upokojitve specialistov v odvisnosti od trajanja specializacij.


Specializanti -  število specializantov za katere pričakujemo, da bodo zaključili specializacije v predvidenem časovnem obdobju. (vključeni so vsi specializanti z izdano odločbo o pričetku specializacije). Vir: Register ZZS, podatki učnih ustanov. Med specializante se upoštevajo tudi tujci v postopku nostrifikacije, ki so zaposleni v ustanovah javne zdravstvene mreže.
Potrebe po novih specialistih : sporočene potrebe s strani izvajalcev javne zdravstvene mreže.

 

Potrebe po novih specialistih - evidentirajo se vse sporočene potrebe, ki jih posredujejo izvajalci javne zdravstvene službe (javni zavodi in podjetja s koncesijo).

 
Jesenski razpis -  od predvidenega razpisa se odštejejo podatki o odobritvah iz jesenskega razpisa, kjer se upoštevajo urgence zavodov in nezapolnjena mesta pomladnega razpisa.

 

Predlog regionalnega koordinatorja - koordinator predlaga število razpisnih mest po specializacijah za svojo regijo in ima najboljši pregled o potrebah v svoji regiji.