Skoči na vsebino

NAVODILO O VODENJU EVIDENCE MEDICINSKE OPREME

 

1. člen


 

To navodilo določa vrste evidenc medicinske opreme ter način in postopke njihovega vodenja .

 

 

2. člen


 

Evidence iz prejšnjega člena vodijo javni zdravstveni zavodi, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (v nadaljevanju zavodi). Medicinska oprema, v skladu s tem navodilom, vključuje vse medicinske naprave, povezane z zdravljenjem in nego bolnikov v bolnišnicah ter medicinske naprave za diagnostične in laboratorijske namene.

 

 

3. člen


 

Skupno evidenco medicinsko opreme vseh zavodov iz 2. člena tega navodila vodi ministrstvo, pristojno za zdravje.

 

 

4. člen


 

Vsak zavod v okviru svojega poslovanja vodi evidence medicinske opreme, katere nakupna vrednost je enaka ali presega 10.000 eur (za opremo, kupljeno pred 1.1.2007, velja nakupna vrednost, preračunana po tečaju 239,640 sit/eur).

 

 

5. člen


 

Zavodi ob vsaki spremembi, najmanj pa vsake pol leta (na dan 30.6. in 31.12.) posredujejo ministrstvu, pristojnemu za zdravje, podatke iz svojih evidenc medicinske opreme. Podatke se vnaša v obrazec, ki je priloga temu pravilniku.

 

 

6. člen


 

Ministrstvo, pristojno za zdravje, zagotavlja tekoče in ažurno vnašanje z podatkov v skupno evidenco medicinske opreme.

 

 

7. člen


 

To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za zdravje.

 

 

 

 

Prim. Jože Arzenšek

v.d. generalnega direktorja Direktorata za

zdravstveno ekonomiko

 

 

Datum: 27.5.2008

 

Priloga:

Obrazec za poročanje o medicinski opremi nad 10.000 eur (.xls)