Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NAVODILO ZA PRIPRAVO VLOGE ZA POZITIVNO MNENJE MINISTRSTVA K ZADOLŽEVANJU JZZ

 

 

Navodilo v pdf obliki

 

 

Navodilo:

 

1. člen

 

Ta navodila določajo obvezne vsebine vloge za pozitivno mnenje ministrstva, pristojnega za zdravstvo, k zadolževanju javnega zdravstvenega zavoda.

 

 

2. člen

 

Vlogo iz prejšnjega člena pripravijo javni zdravstveni zavodi, ki podajajo vlogo za pozitivno mnenje ministrstva, pristojnega za zdravje, k zadolževanju javnega zdravstvenega zavoda skladno z veljavno uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah

 

 

3. člen

 

Vloge obravnava ministrstvo, pristojno za zdravje, skladno z določili veljavne uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah

 

 

4. člen

 

Vloga mora vsebovati najmanj naslednje:

 

1. AKT, NA PODLAGI KATEREGA SE NAMERAVA PRAVNA OSEBA ZADOLŽITI (sklep sveta zavoda o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta, investicijskega programa - glede na zahtevo Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ) ter pooblastilo direktorju, da izpelje celoten investicijski projekt in izvedbo investicije.  Člani sveta zavoda se morajo strinjati da se zavod za namen financiranja določene investicije zadolži v letu x za y EUR. Člani sveta zavoda morajo pooblastiti direktorja zavoda, da izpelje celotno izvedbo projekta investicije in v skladu z Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah, izvede potrebne postopke za pridobitev kredita.

 

2. OPREDELITEV višine, izbrane variante financiranja, obdobja najema kredita, vire za odplačilo zadolžitve (vire sredstev za financiranje investicije) po letih odplačevanja kredita (kot izkaz virov financiranja iz drugega odstavka 5. člena Uredbe o pogojih in postopkih zadolževanja iz 87. člena ZJF), terminski plan investicije.

 

3. IZJAVO, da bodo viri financiranja kredita finančne institucije zagotovljeni iz lastnih sredstev amortizacije (donacij, ipd.) v obdobju med letom x do y v višini  xxx EUR.

 

4. RAZLOGE za zadolževanje pravne osebe, vključno z navedbo o trenutnem obsegu odobrenega delovnega programa in razpoložljivih kadrih v kolikor ima namen zadolževanja (npr. nakup medicinske opreme) na to posredni ali neposredni vpliv.

 

5. PROJEKCIJE bilanc (bilanco uspeha, bilanco stanja, bilanco denarnega toka), izračun neto učinkovitosti investicije (NSV), interno stopnjo donosnosti; oziroma vse, kar narekuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

 

6. INFORMATIVNO PONUDBO dobaviteljev

 

7. FINANČNI NAČRT ZA TEKOČE LETO (za leto ko se najema kredit), v finančnem načrtu mora zadolževanje namreč biti zajeto, ravno tako investicija (če je namen zadolževanja investicija), zaradi katere se javni zdravstveni zavod zadolžuje.

 

8. INFORMATIVNO PONUDBO bank za kredit ali drugo obliko zadolževanja

 

5. člen

 

Skladno z uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, 4. člen določa mejne vrednosti, ki določajo pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost:

 

PRIMER:

- za investicjske projekte nad ocenjeno vrednostjo 500.000 EUR originalni potrjen dokument identifikacije investicijskega projekta in potrjen originalni investicijski program  s strani sveta zavoda o odobritvi in potrditvi investicije in tudi z originalnim sklepom direktorja o potrditvi in odobritvi investicije (18. in 20. člen uredbe). Oba sklepa o potrditvi sta obvezni prilogi DIIP in INP, tako kot oba dokumenta, ki morata biti predložena v originalu in podpisana ter žigosana, morata tudi oba sklepa v originalu biti priložena dokumentoma. Pisni sklep, ki je bil izdan ob obravnavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta in investicijskega programa je obvezna priloga DIIP in investicijskega programa. Šele s potrditvijo se stanje projekta lahko spremeni v izvajanje.

 

6. člen

 

To navodilo začne veljati takoj po objavi na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za zdravje.

 

 

 

Datum: 23.5.2008