Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POJASNILA V ZVEZI Z DELOM ZDRAVSTVENIH DELAVCEV PRI DRUGEM IZVAJALCU ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI IN SKLEPANJE PODJEMNIH POGODB

V Uradnem listu RS št. 64/17 z dne 17. 11. 2017 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: ZZDej-K), ki je začel veljati 17. decembra 2017 in ki med drugim nekoliko spremenjeno ureja delo zdravstvenih delavcev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti (spremenjen 53.a in 53.b člen ter prehodna ureditev v 42. členu v prehodnih in končnih določbah novele zakona o zdravstveni dejavnosti) in sklepanje podjemnih pogodb (spremenjen 53.c člen), dopolnjena pa je tudi ureditev glede vodenja evidence izdanih soglasij in sklenjenih podjemnih pogodb (spremenjen 53.č člen).

 

Glede opravljanja zdravstvenih storitev zdravstvenih delavcev, ki so zaposleni v javnem zdravstvenem zavodu še vedno velja, da bodo lahko zdravstvene storitve opravljali pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti ali kot izvajalec zdravstvene dejavnosti le na podlagi predhodnega pisnega soglasja delodajalca. Po novi ureditvi soglasje izda direktor na podlagi pisne vloge zdravstvenega delavca in ne več svet zavoda. Predhodna izdaja soglasja za delo pri drugem delodajalcu s strani ustanovitelja ni več potrebna. Soglasje se, enako kot po prej veljavnem zakonu, lahko izda za največ 12 mesecev, tudi pogoji za izdajo soglasja so dejansko enaki, kot so bili že pred spremembo zakona. Novost je rok, v katerem mora o vlogi za izdajo soglasja odločiti direktor javnega zdravstvenega zavoda, in sicer mora direktor o vlogi odločiti v 30 dneh od prejema vloge, kar pomeni v roku 30 dni, ko delodajalec prejme popolno vlogo, sicer se šteje, da je bilo soglasje podano. V zvezi s tem opozarjamo na določbo tretjega odstavka 42. člena novele zakona, ki določa, da se postopki za izdajo soglasja zdravstvenim delavcem, ki so bili začeti, torej vloge vložene, pred uveljavitvijo tega zakona (torej pred 17. 12. 2017), dokončajo po določbah tega novega zakona, torej po spremenjeni ureditvi. Soglasje se zdravstvenemu delavcu izda, če izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 53.b člena ZZDej-K, novost spremenjene ureditve pa je časovna omejitev opravljanja zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu, določena v drugem odstavku 53. člena. Tako je pri izdaji soglasij za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu potrebno določiti omejitev, da je obseg  teh zdravstvenih storitev največ 8 ur na teden, kar se lahko upošteva tudi kot povprečna časovna omejitev v obdobju šestih mesecev (v to omejitev se šteje tudi delo, torej opravljanje zdravstvenih storitev v obliki dopolnilnega delovnega razmerja. V primeru zaposlitve za krajši delovni čas se 8 urna omejitev nanaša na delo, ki presega obseg dela, ki ustreza polnemu delovnemu času). Pri tem je potrebno opozorilo na prvi odstavek 42. člena novele ZZDej in sicer, da se za opravljanje zdravstvenih storitev v drugem javnem zavodu, ta časovna omejitev začne uporabljati s 1. 1. 2021, kar pomeni, da se do takrat opravljanje zdravstvenih storitev v drugem javnem zavodu ne šteje v to omejitev obsega opravljanja zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti.

 

V drugem odstavku 42. člena novele ZZDej je določen tudi rok dveh mesecev, v katerem morajo javni zdravstveni zavodi kot delodajalci že izdana soglasja za opravljanje zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu, ki ni javni zavod, uskladiti z omejitvami obsega opravljanja zdravstvenih storitev v skladu z drugim odstavkom 53.b člena. To pomeni, da pri novo izdanih soglasjih za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti omejitev obsega opravljanja zdravstvenih storitev pri drugem izvajalcu, ki ni javni zavod, velja že od uveljavitve zakona, pri že izdanih pa stopi v veljavo v dveh mesecih po uveljavitvi zakona, v tem času pa morajo delodajalci tudi uskladiti izdana soglasja.

 

Javni zavodi lahko za opravljanje zdravstvenih storitev enako kot pred spremembo ZZDej sklene podjemno pogodbo ali drugo pogodbo civilnega prava (v nadaljnjem besedilu: podjemna pogodba) z zdravstvenim delavcem, če je tovrstno opravljanje zdravstvenih storitev za javni zdravstveni zavod ekonomsko smotrnejše in pod pogoji iz 53.c člena ZZDej-K. Pred sklenitvijo podjemne pogodbe javni zdravstveni zavod opravi analizo, s katero dokaže stroškovno upravičenost sklenitve podjemne pogodbe, pri čemer upošteva vse stroške, povezane z opravljanjem zdravstvenih storitev, za katere se podjemna pogodba sklepa. Podjemna pogodba se lahko sklene za največ 12 mesecev. Zdravstveni delavec pred sklenitvijo podjemne pogodbe predloži veljavno soglasje za delo pri drugem izvajalcu zdravstvene dejavnosti.

 

Sklepanje podjemne pogodbe za opravljanje zdravstvenih storitev z lastnim zaposlenim zdravstvenim delavcem je dovoljeno, zgolj v primeru če gre za opravljanje zdravstvenih storitev v okviru državnih presejalnih programov in drugih posebnih programov, ki jih potrdi minister, pristojen za zdravje, in je zagotovljen vir financiranja. Te posebne programe je minister za zdravje določil v Sklepu o posebnih programih, št. 1001-128/2016/1 z dne 7. 7. 2016, ki je objavljen na spletni strani Ministrstva za zdravje. Veljavnost tega sklepa je bila podaljšana v letu 2017 s sklepom št. 1001-132/2017/1 z dne 10. 7. 2017 do 31. 7. 2018.

 

V skladu z novim sedmim odstavkom 53.c člena ZZDej-K se izjemoma  javni zdravstveni zavodi lahko z drugim izvajalcem zdravstvene dejavnosti pogodbeno dogovorijo o opravljanju zdravstvenih storitev.  

Nekoliko spremenjena je tudi določba 53.č člena ZZDej, po kateri direktor zavoda poroča samo svetu javnega zavoda in ne več tudi Ministrstvu za zdravje o izdanih soglasjih in o sklenjenih podjemnih pogodbah v preteklem letu, in sicer do 28. februarja ob pripravi letnih poročil, kot to določa tretji odstavek 53.č člena ZZDej-K.