Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SKLEPANJE PODJEMNIH POGODB Z LASTNIMI ZAPOSLENIMI ZA ZDRAVSTVENE STORITVE (POSEBNI PROGRAM)

V skladu s šestim odstavkom 53. c člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17) sklepanje podjemne pogodbe za opravljanje zdravstvenih storitev z lastnim zaposlenim zdravstvenim delavcem ni dovoljeno, razen če gre za opravljanje zdravstvenih storitev v okviru državnih presejalnih programov in drugih posebnih programov, ki jih potrdi minister, pristojen za zdravje, in je zagotovljen vir financiranja.
 
1. Državni presejalni programi so opredeljeni v Pravilniku za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni. Mednje sodijo:
Državni program presajanja za raka dojk – DORA,
Zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu – ZORA
Preventivni zdravstveni pregledi za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke – SVIT.

 

2. Posebni program, ki ga potrdi minister za zdravje in je zagotovljen vir financiranja.

 

2.1. Posebni programi, opredeljeni v I. točki sklepa o posebnih programih št. 1001-128/2016/1 z dne 7. 7. 2016 in podaljšanje sklepa s sklepom št. 1001-132/2017/1 z dne 10. 7. 2017 (v nadaljevanju: sklep) se nanašajo na vse javne zdravstvene zavode v Republiki Sloveniji, kar pomeni, da javni zdravstveni zavodi, ki opravljajo katero izmed navedenih zdravstvenih storitev, za izvajanje teh storitev in pod pogoji iz I. točke sklepa, lahko sklepajo podjemne pogodbe z lastnimi zaposlenimi in zato ne potrebujejo potrditve ministra.

 

V zvezi z izvajanjem posebnih programov, povezanih z opravljanjem zdravstvenih storitev v okviru tržne dejavnosti, predlagamo, da se ti posebej opredelijo v programu dela in finančnem načrtu zavoda. Smiselno je, da zaradi optimalne uporabe razpoložljivih zmogljivosti in upravljanja s človeškimi viri zavod posebej presodi, ali je v primerih nezadostnega rednega programa in ob preglednem vodenju delovnih obremenitev zaposlenih v rednem delovnem času mogoče izvajati tudi druge programe, in sicer v okviru rednega delovnega časa. V teh primerih mora biti izvajanje tržne dejavnosti posebej regulirano v Pravilniku o izvajanju tržne dejavnosti.

 

2.2. Za druge posebne programe, ki niso opredeljeni v I. točki sklepa, javni zdravstveni zavodi vložijo vlogo za potrditev posebnega programa na ravni posameznega javnega zdravstvenega zavoda, v kateri navedejo in obrazložijo vse pogoje iz II. točke sklepa in jo po potrditvi sveta zavoda naslovijo na ministrstvo. Ob tem poudarjamo, da bomo pri reševanju vlog še posebej pozorni na vsebino obrazložitev in utemeljenost predlogov posebnih programov z vidika nemotenega zagotavljanja zdravstvenega varstva. Če je predlagane zdravstvene storitve mogoče izvajati z ustrezno reorganizacijo, delom preko polnega delovnega časa, dežurstvom in stalno pripravljenostjo, vloge za odobritev posebnega programa niso utemeljene.

 

Sklep o posebnih programih (sklep začne veljati 1. 8. 2019)

Sklep o posebnih programih na primarni ravni (sklep začne veljati 1. 8. 2019)