Skoči na vsebino

OMEJITVE ZAPOSLOVANJA V JZZ

 

Omejitev zaposlovanja v javnem sektorju glede na 183. člen 186. člen ZUJF

 

ZUJF v 183. členu določa, da je ne glede na veljavne standarde in normative za posamezne dejavnosti javnega sektorja in ne glede na sprejete kadrovske načrte, programe dela, poslovne in finančne načrte posameznega proračunskega uporabnika, kot jih določajo predpisi za posamezne dejavnosti javnega sektorja, zaposlovanje dovoljeno le pod pogoji, ki jih določa ZUJF.

 

Zaposlovanje je tako vezano na soglasje, ki ga mora uporabnik proračuna (neposredni in posredni) pridobiti pred začetkom postopka zaposlitve. Izjemoma lahko uporabnik proračuna brez pridobitve soglasja zaposli javnega uslužbenca:
- če gre za prevzem javnih uslužbencev, ki je posledica prenosa nalog na podlagi sprememb zakona oziroma reorganizacije,
- če gre za nadomestne zaposlitve za določen čas zaradi dalj časa odsotnih javnih uslužbencev, ko odsotni javni uslužbenec prejme nadomestilo plače iz sredstev, ki jih ne zagotavlja uporabnik proračuna, ali
- če gre za zaposlitev za določen čas zaradi predčasnega prenehanja delovnega razmerja, sklenjenega za določen čas.

 

Sicer pa je zaposlovanje v javnih zdravstvenih zavodih dovoljeno na podlagi soglasja ministra, pristojnega za zdravje, oziroma župana in sveta javnega zdravstvenega zavoda, če gre za (2. odst. 183. člena ZUJF):
- zaposlitev za nedoločen čas, s katero se nadomesti javnega uslužbenca, ki mu je prenehalo delovno razmerje je nujno potrebna za izvajanje nalog posameznega uporabnika proračuna,
- zaposlitev je nujno potrebna za izvajanje nalog posameznega uporabnika proračuna in gre za zaposlitev za določen čas,
- gre za zaposlitev, ki je posledica povečanega obsega programa ali izvajanja novega programa ali ustanovitve novega proračunskega uporabnika,
- uporabnik proračuna izkaže, da bo kljub zaposlitvi zmanjšal stroške dela v tekočem letu v primerjavi s stroški dela preteklega leta,
- gre za zaposlitev, ki je financirana iz prihodkov tržne dejavnosti, ali
- gre za izvajanje posameznega projekta za čas trajanja projekta, če so za njegovo izvedbo zagotovljena tudi sredstva za plače zaposlenih.

 

 

Zaposlovanje specializantov. V skladu s Pravilnikom o vrstah, vsebini in poteku specializacij oblikuje na podlagi javnega razpisa in v okviru potreb mreže javne zdravstvene službe ni treba vlagati posameznih vlog za izdajo soglasij specializantov. Ministrstvo za zdravje RS je izdalo skupno soglasje za zaposlitev specializantov na podlagi razpisa novih specializacij za posamezno leto. Sveti zavodov pa morajo izdati končno soglasje.

Za specializacije v breme javnega zdravstvenega zavoda tj. znanega plačnika pa je treba vložiti vlogo za pridobitev soglasja za zaposlitev specializanta, ki jo financira javni zdravstveni zavod.

 

Zaposlovanje mladih raziskovalcev. Javni zdravstveni zavod mora pridobiti soglasje za zaposlitev, saj zaposlitev mladih raziskovalcev, ne glede na to, da sredstva za plače povrne Agencija za raziskave in razvoj, ne predstavlja izjeme po četrtem odstavku 183. člena ZUJF.

 

Zaposlovanje pripravnikov (zdravstvenih delavcev in sodelavcev). Ministrstvo za zdravje RS izdaja predhodno soglasje za zaposlovanje zdravstvenih delavcev in sodelavcev – pripravnikov. 

Soglasje k zaposlovanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev - pripravnikov ( .pdf) 

 

 

 

OBRAZCI