Skoči na vsebino

SKLEPANJE PODJEMNIH POGODB ZA DELO PRI DRUGEM IZVAJALCU ZA ZDRAVSTVENE STORITVE

 

Sklepanje podjemnih in drugih pogodb civilnega prava (v nadaljevanju podjemna pogodba) z zdravstvenimi delavci

 

 

Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05,-ZZDej-UPB2, 23/08, 58/08, 15/08, 77/08, 40/12 in 14/13; v nadaljnjem besedilu: ZZDej) predstavlja specialno ureditev na področju sklepanja podjemnih pogodb. Bistvena razlika v primerjavi s siceršnjo ureditvijo v ZUJF je, da mora soglasje pred sklenitvijo podjemne pogodbe pridobiti zdravstveni delavec zaposlen v javnem zdravstvenem zavodu, ki želi delati po podjemni pogodbi. Pri tem mora izpolnjevanje pogojev in okoliščin iz drugega odstavka 53.b člena ZZDej preveriti in potrditi direktor javnega zdravstvenega zavoda, kjer je delavec zaposlen. Direktor pred izpolnitvijo vloge tako preveri in navede, da:

- javnemu zdravstvenemu zavodu zaradi dela zdravstvenega delavca po podjemni pogodbi ne bo povzročena škoda ali motnja pri opravljanju dejavnosti javnega zdravstvenega zavoda;
- javni zdravstveni zavod sam nima potrebe po dodatnem, dopolnilnem delu oziroma delu, ki presega obveznost iz polnega delovnega časa zdravstvenega delavca;
- zdravstveni delavec v celoti izvršuje svoje delovne obveznosti glede količine in vrste opravljenih zdravstvenih storitev, določenih s pogodbo o zaposlitvi;
- zdravstveni delavec ne odklanja nadurnega dela, pripravljenosti in morebitnih drugih oblik dela pri delodajalcu;
- zdravstvenemu delavcu zaradi dela pri drugem javnem zdravstvenem zavodu oziroma drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost, ni onemogočen dnevni in tedenski počitek ter letni dopust.

 

Direktor pred izpolnitvijo vloge preveri tudi obseg največje še dopustne dnevne in tedenske obremenjenosti zdravstvenega delavca z delom pri drugem delodajalcu, upoštevajoč določbe o minimalnem trajanju dnevnega in tedenskega počitka ter letnega dopusta (po ZZDej je dovoljeno največ 72 ur tedensko).  

 

Javni zdravstveni zavod lahko sklene podjemno pogodbo z zdravstvenim delavcem le, če je to zanj ekonomsko smotrnejše, v ta namen pa pred sklenitvijo podjemne pogodbe opravi analizo, s katero dokaže stroškovno upravičenost sklenitve podjemne pogodbe. Ob tem mora biti izpolnjen še vsaj eden izmed naslednjih pogojev:

- za opravljanje zdravstvenih storitev, ki so predmet pogodbe, ni mogoče skleniti pogodbe o zaposlitvi zaradi njihove občasne narave ali manjšega obsega;
- gre za enkratno povečanje programa zdravstvenih storitev javnega zdravstvenega zavoda za potrebe obveznega zdravstvenega zavarovanja;
- javni zdravstveni zavod z obstoječimi kadrovskimi zmogljivostmi ne more zagotoviti pogodbenih obveznosti od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

 

Posebej poudarjamo, da se podjemna pogodba lahko sklene le z zdravstvenim delavcem kot fizično osebo, kar pomeni, da sklepanje podjemnih pogodb na podlagi ZZDej z npr. s.p. ali d.o.o. ni dovoljeno.

 

Ministrstvo za zdravje je 29. 1. 2014 izdalo predhodno soglasje zdravstvenim delavcem, ki so v delovnem razmerju v javnih zdravstvenih zavodih, katerih ustanovitelj je država, za opravljanje zdravstvene storitve pri drugem javnem zdravstvenem zavodu oziroma drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost. Predhodno soglasje velja do preklica. Končno soglasje poda svet javnega zdravstvenega zavoda. Pri tem je potrebno upoštevati, da so izpolnjeni vsi pogoji iz 53.b člena ZZDej. Soglasje se lahko izda za največ 12 mesecev, razen za radiologe in patologe, za katere se soglasje izda za največ 6 mesecev. Svet javnega zdravstvenega zavoda mora v treh delovnih dneh od izdaje soglasja, ministru za zdravje, posredovati fotokopijo izdanega soglasja in fotokopijo dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti (če gre za opravljanje zdravstvenih storitev na podlagi podjemne pogodbe pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki ni javni zdravstveni zavod). V skladu s 53.č členom ZZDej vodi javni zdravstveni zavod evidenco izdanih soglasij in sklenjenih podjemnih pogodb za namen spremljanja in izvajanja nadzora nad izdanimi soglasji in sklenjenimi podjemnimi pogodbami. Direktor javnega zdravstvenega zavoda poroča svetu javnega zdravstvenega zavoda in ministru za zdravje o izdanih soglasjih in o sklenjenih podjemnih pogodbah v preteklem letu, in sicer do 28. februarja ob pripravi letnih poročil. Kljub izdanemu predhodnemu soglasju Ministrstvo za zdravje poziva direktorje javnih zdravstvenih zavodov in svet javnih zdravstvenih zavodov, k preudarnemu odločanju o vlogah za sklepanje podjemnih pogodb oziroma izdaji končnih soglasij.

 

POGOSTA VPRAŠANJA:

 

Kateri zdravstveni delavci morajo pridobiti soglasje?
Soglasje ministra, pristojnega za zdravje oziroma župana in sveta javnega zdravstvenega zavoda za delo po podjemni pogodbi morajo pridobiti vsi zdravstveni delavci, ki so v delovnem razmerju v javnem zdravstvenem zavodu. Soglasja za delo po podjemni pogodbi iz ZZDej pa ni potrebno pridobiti zdravstvenim delavcem, ki so upokojeni ali niso zaposleni v javnem zdravstvenem zavodu. Za slednje velja ureditev Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13 in 78/13), ki določa omejitve v zvezi s prepovedjo konkurence. So pa javni zdravstveni zavodi, ki sklepajo podjemne pogodbe z upokojenci ali zdravstvenimi delavci, ki niso zaposleni v javnem sektorju, v skladu s 53.č členom dolžni voditi evidenco o sklenjenih podjemnih pogodbah s temi podjemniki in poročati svetu zavoda in ministru, pristojnemu za zdravje. Prav tako je podjemno pogodbo s temi podjemniki mogoče skleniti le ob upoštevanju določb drugega odstavka 53.c člena ZZDej (ni mogoče skleniti pogodbe o zaposlitvi zaradi občasne narave teh storitev ali njihovega manjšega obsega, če gre za enkratno povečanje programa zdravstvenih storitev za potrebe obveznega zdravstvenega zavarovanja ali če javni zdravstveni zavod z obstoječimi kadrovskimi zmogljivostmi ne more zagotoviti pogodbenih obveznosti do ZZZS). Predhodno mora opraviti tudi stroškovno analizo za posamezni primer.

 

Delavec opravlja storitve v drugem javnem zdravstvenem zavodu oz. pri zasebniku prek s.p.-ja. Ali potrebuje soglasje delodajalca? Ali lahko javni zdravstveni zavodi sklepamo pogodbe s s.p-ji za opravljanje zdravstvenih storitev?
Zdravstveni delavec, ki je v delovnem razmerju v javnem zdravstvenem zavodu, lahko opravlja zdravstvene storitve pri drugem javnem zdravstvenem zavodu ali drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost, le na podlagi pisnega soglasja ministra, pristojnega za zdravje, oziroma župana in sveta zavoda.
Opravljanje zdravstvenih storitev v skladu s 53.c členom ZZDej preko s.p.-ja oziroma drugih pravnoorganizacijskih oblikah (zavod, d. o. o., k. d., idr.) ni dovoljeno, ker se sklepa podjemna pogodba le z zdravstvenim delavcem – fizično osebo.

 

 

 

VLOGA