Skoči na vsebino

SKLEPANJE PODJEMNIH/AVTORSKIH POGODB ZA NEZDRAVSTVENE STORITVE

 

Pojasnilo glede sklepanja podjemnih in avtorskih pogodb na podlagi 184. člena ZUJF (z zaposlenimi, ki niso zdravstveni delavci)

 

Za nezdravstvene delavce in zdravstvene sodelavce se uporabljajo splošne določbe 184. člena ZUJF glede omejevanja sklepanja podjemnih in drugih avtorskih pogodb. Prav tako se določbe 184. člena ZUJF uporabljajo za sklepanje avtorskih pogodb z zdravstvenimi delavci, pri čemer je za sklenitev avtorske pogodbe treba upoštevati določila Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah o tem, kdaj je sploh dovoljeno skleniti avtorsko pogodbo (govorjena dela, pisana dela – leposlovna besedila, članki priročniki, umetniška dela, predstavitve znanstvene, tehnične ali izobraževalne narave).

 

ZUJF v 184. členu prepoveduje sklepanje avtorskih in podjemnih pogodb (za podjemne pogodbe se štejejo vse vrste pogodb civilnega prava kot npr. svetovalna pogodba, pogodba o sodelovanju), razen na podlagi izrecno določene podlage v posebnih predpisih, ali kadar je avtorska ali podjemna pogodba sklenjena za:
- izvajanje strokovnih usposabljanj, strokovnih izpitov in preizkusov znanja, ki se izvajajo v za ta namen ustanovljenih organizacijskih enotah,
- izvajanje znanstveno raziskovalnega dela za nemoteno delovanje javnih visokošolskih in raziskovalnih zavodov,
- izvajanje posebnih projektov, če so za te projekte zagotovljena dodatna finančna sredstva,
- izvajanje projektov institucionalne izgradnje, ki se financirajo iz sredstev Evropske unije ali drugih tujih sredstev,
- pisno in ustno prevajanje v postopkih za priznanje mednarodne zaščite in postopkih policije s tujimi državljani,
- izvajanje strokovnih opravil na področju arbitraže,
- izvajanje prevajanja ali tolmačenja za potrebe ministrstva, pristojnega za zunanje zadeve,
- izvajanje programov bilateralne tehnične pomoči.

 

 

Vključevanje koncesionarjev v dežurno službo
Za vključevanje koncesionarjev v javno zdravstveno mrežo ni treba pridobiti soglasja, saj gre za izjemo na podlagi prvega odstavka 184. člena ZUJF, saj je obveznost vključevanja koncesionarjev v mrežo določena v 45.b členu ZZdrS kar pomeni, da gre za izjemo, ki je določena v posebnih predpisih.

 

 

Naročilnice
Iz 184. člena ZUJF izhaja, da je soglasje potrebno tudi za naročilnice, ki nima narave kupoprodajne pogodbe, se pravi za svetovalne pogodbe (storitve) Ministrstvo za zdravje RS je v ta namen za leto 2014 izdalo sklep št. 0140-32/2014-3 z dne 3. 3. 2014, v katerem podaja predhodno soglasje za sklepanje podjemnih pogodb s pravnimi osebami, pri katerih skupna višina vseh obveznosti do posamezne pravne osebe v letu 2014 ne preseže 130.000,00 eurov in pod pogojem, da podjemna pogodba nima svetovalne vsebine.

 

 

OBRAZCI