Skoči na vsebino

VPRAŠANJA IN ODGOVORI

 

 

1. Ali se določbe 53.a do 53.č člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: ZZDej) uporabljajo tudi za zdravstvene sodelavce?

 

Odgovor Ministrstva za zdravje (MZ):
Navedene določbe se ne uporabljajo za zdravstvene sodelavce. Za sklepanje podjemnih in avtorskih pogodb za zdravstvene sodelavce se uporabljajo določbe 184. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (v nadaljnjem besedilu: ZUJF).

 

 

2. ZUJF v 19. členu določa, da zdravstvene storitve, ki jih zdravstveni delavec, zaposlen v javnem zdravstvenem zavodu oz. pri drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost v okviru javne zdravstvene službe, na podlagi podjemne pogodbe opravlja pri drugem javnem zdravstvenem zavodu oz. pri drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost v okviru javne zdravstvene službe, pomenijo konkurenčno dejavnost.
Iz tega izhaja, da če delavec opravlja zdravstvene storitve pri zasebniku, to ne pomeni konkurenčne dejavnosti, za svoje delo pa vseeno potrebuje soglasje delodajalca?

 

Odgovor MZ:
Če zdravstveni delavec opravlja zdravstvene storitve pri zasebniku, to ne pomeni konkurenčne dejavnosti po Zakonu o zdravstveni dejavnosti, vendar mora zdravstveni delavec, ki je zaposlen v javnem zdravstvenem zavodu v skladu s 53.b členom ZZDej pridobiti soglasje ministra, pristojnega za zdravje, oziroma župana in sveta zavoda.

 


3. Kaj pa če delavec opravlja storitve v drugem javnem zdravstvenem zavodu oz. pri zasebniku prek s.p.-ja? Ali potrebuje soglasje delodajalca? Ali lahko javni zdravstveni zavodi sklepamo pogodbe s s.p-ji za opravljanje zdravstvenih storitev?

 

Odgovor MZ:
Zdravstveni delavec, ki je v delovnem razmerju v javnem zdravstvenem zavodu, lahko opravlja zdravstvene storitve pri drugem javnem zdravstvenem zavodu ali drugi pravni ali fizični osebi, ki opravlja zdravstveno dejavnost, le na podlagi pisnega soglasja ministra, pristojnega za zdravje, oziroma župana in sveta zavoda.

 

Opravljanje zdravstvenih storitev preko s.p.-ja oziroma drugih pravnoorganizacijskih oblikah  (d. o. o., k. d. idr.) ni dovoljeno, ker se sklepa podjemna pogodba le s zdravstvenim delavcem – fizično osebo, v skladu s 53.c členom ZZDej.

 


4. Ali se že izdana soglasja zdravstvenim delavcem prekličejo ali ostanejo v veljavi do izteka?

 

Odgovor MZ:
ZUJF ureja le prehodno obdobje za veljavnost podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava, ki ostanejo v veljavi do izteka veljavnosti teh pogodb. Trajanje pogodbe je po prejšnji ureditvi (65. člen Zakona o zdravniški službi) lahko največ šest mesecev, tako da je treba za sklenitev nove podjemne pogodbe pridobiti novo soglasje, skladno s 53.b členom ZZDej.

 


5. Ministrstvo naj se opredeli do problematike, ki je povezana z izdajanji soglasij za izvajanje zdravstvene dejavnosti na primarni ravni (soglasja občin) in kdaj se šteje da je soglasje dano – ko  večina (absolutna, relativna) ustanoviteljic izda soglasje.

 

Odgovor MZ:
ZUJF določa obveznost izdajanja predhodnih soglasij občin ustanoviteljic na področju zaposlovanja, študentskega in dijaškega dela ter sklepanja avtorskih, podjemnih in drugih pogodb civilnega prava v javnih zdravstvenih zavodih na primarni ravni, ne določa pa postopka izdaje soglasij, če je občin ustanoviteljic več. Na področje v pristojnosti občin ministrstvo ne more posegati, o postopku se lahko občine dogovorijo same oziroma imajo to že dogovorjeno v svojih aktih (npr. za izdano soglasje se šteje, če soglašajo vse občine, če soglaša večina – absolutna ali relativna, ali pa soglasje izda samo ena občina – tista, kjer ima javni zavod sedež).

 

 

6. Ali potrebuje pisno soglasje za sklenitev podjemne pogodbe tudi upokojenec ali zdravstveni delavec, ki ni zaposlen v javnem zdravstvenem zavodu (npr. pri zasebniku)?

 

Odgovor MZ:
Ne. Pisno soglasje mora imeti samo zdravstveni delavec, ki je v delovnem razmerju pri javnem zdravstvenem zavodu. Za sklenitev podjemne pogodbe pa mora javni zdravstveni zavod upoštevati določbo 53.c člena ZZDej.

 


7. Kdo zaprosi za soglasje v primerih iz 53. b člena?

 

Odgovor MZ:
Za soglasje iz 53.b člena ZZDej zaprosi zdravstveni delavec, ki soglasje potrebuje. Vlogo naslovi na Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana.

 


8. Kako razumeti določili 204. in 205. člena ZUJF?  Kdaj se torej začne uporabljati določilo 19. člena ZUJF? Z 31. 5. 2012 ? Ali je uporaba ZUJF vezana na predpis Ministrstva za zdravje  iz četrtega odstavka 53. c člena? 

 

Odgovor MZ:
204. in 205. člen ZUJF sta prehodni določbi, ki določata, da minister za zdravje izda pravilnik o merilih za določitev višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi v roku 2 mesecev od uveljavitve ZUJF, to je najpozneje do 31. 7. 2012. Do takrat se samo za določitev višine plačila uporablja Uredba o merilih za sklepanje podjemnih pogodb in drugih pogodb civilnega prava za opravljanje zdravstvenih storitev v mreži javne zdravstvene službe.

 

Za izdajo soglasij in sklepanje podjemnih pogodb se uporabljajo določila ZUJF oziroma ZZDej že od 31. 5. 2012, to je z dnem uveljavitve ZUJF.

 

Podjemne pogodbe, sklenjene na podlagi 65. člena Zakona o zdravniški službi, ostanejo v veljavi do dneva izteka teh pogodb (npr. če je bila pogodba sklenjena 30. 5. 2012, ostane v veljavi do 30. 11. 2012).

 

 

9. Kako je z zaposlovanjem specializantov in pripravnikov, ali potrebujemo soglasje?

 

Odgovor MZ:

a) Zaposlovanje specializantov
Za zaposlovanje specializantov na podlagi razpisa Zdravniške zbornice Slovenije javnim zdravstvenim zavodom ni treba vlagati vlog, saj bo minister za zdravje izdal skupno soglasje na podlagi razpisa novih specializacij za posamezno leto specializacij. Glede na to, da je bil razpis specializacij za leto 2012 objavljen pred uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ, tj. 1. 2.1012, minister za zdravje za zaposlovanje specializantov, ki so prejeli odločbe Zdravniške zbornice Slovenije na podlagi omenjenega razpisa, ne bo izdal skupnega soglasja. V navedenem primeru gre namreč za postopke zaposlitve, ki so se začeli pred uveljavitvijo ZUJF, zato soglasje ministra in sveta zavoda v teh primerih ni potrebno.

Za zaposlitev specializanta za znanega plačnika pa morate pridobiti soglasje.

b) Zaposlovanje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev - pripravnikov
Ministrstvo za zdravje ocenjuje, da je zaposlovanje zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev – pripravnikov nujno za samostojno opravljanje njihovega poklica, zato je minister za zdravje izdal skupno soglasje k zaposlovanju  zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev – pripravnikov. Soglasja ministra za zaposlitev posameznega zdravstvenega delavca ali zdravstvenega sodelavca – pripravnika tako ne potrebujete, še vedno pa je potrebno pridobiti soglasje sveta zavoda.

Za zaposlitev pripravnikov, ki niso zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci, vložite posamezno vlogo. Če želite zaposliti več pripravnikov v istem obdobju, lahko vložite skupno vlogo za ta pripravniška delovna mesta.