Skoči na vsebino

ZASEBNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST IN KONCESIJE

 

V Uradnem listu je bil objavljen Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08-ZPacP, 23/08, 58/08-ZZdrS-E in 77/08-ZDZdr), ki je podlaga za izdajo dovoljenja za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti, za izdajo koncesije in za izdajo odločbe o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev za fizične osebe.


Kandidat naj vlogo z vsemi prilogami pošlje na naslov: Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana.

 

Podlaga za izdajo zgoraj navedenih odločb, dovoljenj oziroma koncesij je 35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki določa, da lahko zasebni zdravstveni delavec opravlja zasebni zdravstveno dejavnost pod naslednjimi pogoji:


• da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo,
• da ni v delovnem razmerju,
• da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica (potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev),
• da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in, če zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre (šteje se, da ima zdravstveni delavec ustrezne prostore in opremo tudi, če sklene pogodbo o najemu oziroma uporabi z ustreznim zdravstvenim zavodom oziroma drugo pravno ali fizično osebo),
• da pridobi mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja.


35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti v četrtem odstavku določa, da lahko zdravstveni delavec, ki izpolnjuje zgoraj naštete pogoje, začne opravljati zasebno zdravstveno dejavnost z dnem izdaje odločbe o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev.

 

Dokumentaciji, ki jo kandidat vloži, je treba priložiti tudi dokazilo o plačani upravni taksi v vrednosti 22,66 evra št. 01100-1000315637, sklic 11 27111-7111002-13 z navedbo "upravna taksa (tar. št. 1-10, 80 in 82 ZUT) - državne").

 

 

Več informacij o posameznih vlogah boste dobili na spodnjih povezavah:

  1. Nove koncesije
  2. Vloga za vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev – razen za zdravnike in zobozdravnike

Za vse dodatne informacije ali vprašanja nam pišite na elektronski naslov: gp.mz(at)gov.si, ali po telefonu 01 478 6900 v času uradnih ur.

 

 

  • Laboratoriji za izvajanje preiskav več