Skoči na vsebino

DOVOLJENJA

 

Zakon o zdravstveni dejavnosti v 3. členu določa, da lahko zdravstveno dejavnost na podlagi dovoljenja ministrstva, pristojnega za zdravje, opravlja vsaka domača in tuja pravna in fizična oseba, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje.

 

Obrazec vloge za pravne osebe

Kandidat mora vlogi za izdajo dovoljenja za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti za pravne osebe na obrazcu predložiti naslednja dokazila:

 • potrdilo o registraciji pravne osebe (sklep sodišča o vpisu ustanovitve subjekta v sodni register),
 • potrdilo, da ima nosilec zdravstvene dejavnosti zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo v skladu s 64. in 66. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (spričevalo o zaključnem izpitu, diploma, potrdilo o strokovnem izpitu, licenca – za zdravnike in doktorje dentalne medicine),
 • potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev (potrdilo, da nosilcu zdravstvene dejavnosti ni s pravnomočno sodbo prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica),
 • pravno podlago za izvajanje dejavnosti z nosilcem zdravstvene dejavnosti (pogodba o zaposlitvi ali druga pravna podlaga) ter potrdilo, da nosilec zdravstvene dejavnosti ni v delovnem razmerju oziroma soglasje delodajalca,
 • potrdilo, da so za opravljanje zdravstvene dejavnosti zagotovljeni ustrezni prostori in oprema in, če zahteva narava dela, tudi ustrezni kadri (zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu prostorov, kupoprodajna pogodba ali pogodba o najemu oziroma uporabi z ustreznim zdravstvenim zavodom oziroma drugo pravno ali fizično osebo),
 • uporabno dovoljenje za prostore, v katerih se bo izvajala zdravstvena dejavnost (izda ga pristojna upravna enota) – ta priloga ni potrebna, če je pod točko 2. v obrazcu vloge obkrožena možnost a),
 • mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja za nosilca zdravstvene dejavnosti.

 

Obrazec vloge za fizične osebe

Pravilnik o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev (Uradni list, št. 24/92 – uradno prečiščeno besedilo) v 2. členu določa, da se vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev opravi na vlogo posameznika in da se mora v vlogi navesti:

 • ime in priimek, rojstni datum in kraj rojstva,
 • naslov stalnega prebivališča (kraj, ulica in hišna številka),
 • poklic oziroma strokovno izobrazbo,
 • vrsto zdravstvene dejavnosti, ki bi jo želel opravljati kot zasebno zdravstveno dejavnost,
 • sedež prostorov, v katerih bo opravljal zasebno zdravstveno dejavnost,
 • z opisom prostorov, opreme in kadrovske zasedbe,
 • znanje slovenskega jezika oziroma na dvojezičnih območjih tudi jezik narodnosti.

K vlogi za vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev je treba predložiti tudi dokazila o izpolnjevanju vseh predpisanih pogojev.

 

Kandidat mora vlogi za izdajo odločbe o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev na obrazcu priložiti še naslednja dokazila:

 • potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev (potrdilo, da nosilcu zdravstvene dejavnosti ni s pravnomočno sodbo prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica),
 • potrdilo, da nosilec zdravstvene dejavnosti ni v delovnem razmerju – predložiti ga mora najpozneje ob začetku izvajanja zasebne zdravstvene dejavnosti,
 • potrdilo, da so za opravljanje zdravstvene dejavnosti zagotovljeni ustrezni prostori in oprema in, če zahteva narava dela, tudi ustrezni kadri (zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu prostorov, kupoprodajna pogodba ali pogodba o najemu oziroma uporabi z ustreznim zdravstvenim zavodom oziroma drugo pravno ali fizično osebo),
 • uporabno dovoljenje za prostore, v katerih se bo izvajala zdravstvena dejavnost (izda ga pristojna upravna enota) – ta priloga ni potrebna, v kolikor je pod točko 2. v obrazcu vloge obkrožena možnost a),
 • mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja za nosilca zdravstvene dejavnosti.