Skoči na vsebino

VLOGA ZA IZDAJO ODLOČBE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA ZASEBNO ZDRAVSTVENO DEJAVNOST

 

Obrazec vloge za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti (fizične osebe)

 

Pravilnik o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev (Uradni list, št. 24/92 – uradno prečiščeno besedilo) v 2. členu določa, da se vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev opravi na vlogo posameznika in da se mora v vlogi navesti:

 • ime in priimek, rojstni datum in kraj rojstva,
 • naslov stalnega prebivališča (kraj, ulica in hišna številka),
 • poklic oziroma strokovno izobrazbo,
 • vrsto zdravstvene dejavnosti, ki bi jo želel opravljati kot zasebno zdravstveno dejavnost,
 • sedež prostorov, v katerih bo opravljal zasebno zdravstveno dejavnosti, z opisom prostorov, opreme in kadrovske zasedbe,
 • znanje slovenskega jezika oziroma na dvojezičnih območjih tudi jezik narodnosti.

K vlogi za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti je treba priložiti tudi dokazila o izpolnjevanju vseh predpisanih pogojev.

Kandidat mora vlogi za izdajo odločbe o izpolnjevanju pogojev za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti na obrazcu predložiti še naslednja dokazila:

 • potrdilo, da ima nosilec zdravstvene dejavnosti zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo v skladu s 64. in 66. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (spričevalo o zaključnem izpitu, diploma, potrdilo o strokovnem izpitu, licenca – za zdravnike in doktorje dentalne medicine),
 • potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme biti starejše od treh mesecev (potrdilo, da nosilcu zdravstvene dejavnosti ni s pravnomočno sodbo prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica),
 • potrdilo, da nosilec zdravstvene dejavnosti ni v delovnem razmerju – predložiti ga mora najpozneje ob začetku izvajanja zasebne zdravstvene dejavnosti,
 • potrdilo, da so za opravljanje zdravstvene dejavnosti zagotovljeni ustrezni prostori in oprema in, če zahteva narava dela, tudi ustrezni kadri (zemljiškoknjižni izpisek o lastništvu prostorov, kupoprodajna pogodba ali pogodba o najemu oziroma uporabi z ustreznim zdravstvenim zavodom oziroma drugo pravno ali fizično osebo),
 • uporabno dovoljenje za prostore, v katerih se bo izvajala zdravstvena dejavnost (izda ga pristojna upravna enota) – ta priloga ni potrebna, če je pod točko 2. v obrazcu vloge obkrožena možnost a),
 • mnenje pristojne zbornice ali strokovnega združenja za nosilca zdravstvene dejavnosti.