Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

IONIZIRAJOČE SEVANJE IN NEIONIZIRAJOČE SEVANJE

IONIZIRAJOČE SEVANJE

 

• Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV) 

• Zakon o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (ZNSBPPVZ)

 

Podzakonski predpisi na področju ionizirajočega sevanja:

• Uredba o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih
• Uredba o sevalnih dejavnostih
• Uredba o mejnih dozah, radioaktivni kontaminaciji in intervencijskih nivojih
• Uredba o izvajanju uredb Sveta (ES) in uredb Komisije (ES) o radioaktivnem onesnaženju živil in krme
• Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin
• Uredba o varovanju jedrskih snovi  

• Uredba o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih
• Uredba o načelih in postopku izdelave ocene strateškega tveganja

• Pravilnik o strokovnem svetu za sevalno in jedrsko varnost

• Pravilnik o delovanju strokovnega sveta za vprašanja varstva ljudi pred ionizirajočimi sevanji, radioloških posegov in uporabe virov sevanja v zdravstvu in veterinarstvu
• Pravilnik o pogojih za uporabo ionizirajočih sevanj v zdravstvu
• Pravilnik o pogojih in metodologiji za ocenjevanje doz pri varstvu delavcev in prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji
• Pravilnik o izvajanju zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev
• Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj
• Pravilnik o pooblaščanju izvajalcev strokovnih nalog s področja ionizirajočih sevanj
• Pravilnik o načinu vodenja evidenc o osebnih dozah zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem
• Pravilnik o čezmejnem pošiljanju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva
• Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati primarni centri za dojke
• Pravilnik o fizičnem varovanju jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi
• Pravilnik o zagotavljanju usposobljenosti delavcev v sevalnih in jedrskih objektih
• Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti
• Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom
• Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost
• Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti
• Pravilnik o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi
• Pravilnik o čezmejnem pošiljanju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva
• Pravilnik o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov
• Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti
• Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči
• Pravilnik o zagotavljanju in usposobljenosti delavcev v sevalnih in jedrskih objektih

 

• Pravilnik o obrazcu vloge za pridobitev dovoljenja za izvedbo strateške dejavnosti
• Pravilnik o vsebini poročil ter rokih in načinu poročanja o letnih izvedenih strateških dejavnostih
• Pravilnik o postopku in obrazcu vloge za pridobitev in podaljšanje dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti
• Pravilnik o poteku priprav in izvedbi inšpekcije Organizacije za prepoved kemičnega orožja ter nalogah in obveznostih zavezancev in pristojnega organa
• Pravilnik o vsebini vloge in postopku za najavo strateške dejavnosti
• Pravilnik o vsebini poročil o posameznih organskih kemikalijah ter rokih in načinu poročanja
• Pravilnik o splošnih in posebnih organizacijskih in varnostnih ukrepih za opravljanje strateških dejavnosti
• Pravilnik o posebnih pogojih za uporabo dovoljene tehnologije pri opravljanju strateških dejavnosti
• Pravilnik o načinu pridobitve dovoljenj za uvoz, tranzit, izvoz, skladiščenje in porabo strupenih kemikalij
• Pravilnik o pogojih za proizvodnjo strupenih kemikalij in obratovanje objektov za njihovo proizvodnjo
• Pravilnik o obveščanju uporabnikov, vodenju evidenc in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami

 

 

Drugi pomembnejši predpisi:


• Resolucija o Nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom za obdobje 2006-2015 (ReNPROJG)

 

Na teh spletnih straneh objavljamo prečiščene verzije predpisov s področja ionizirajočega sevanja. Uradne objave iz Uradnega lista RS so javno dostopne na spletni strani http://www.uradni-list.si. OPOZORILO: Neuradna prečiščena besedila predpisa predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.