Skoči na vsebino

IONIZIRAJOČE SEVANJE IN NEIONIZIRAJOČE SEVANJE

IONIZIRAJOČE SEVANJE

 

• Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV) 

• Zakon o nadzoru strateškega blaga posebnega pomena za varnost in zdravje (ZNSBPPVZ)

 

Podzakonski predpisi na področju ionizirajočega sevanja:

• Uredba o območjih omejene rabe prostora zaradi jedrskega objekta in o pogojih gradnje objektov na teh območjih
• Uredba o sevalnih dejavnostih
• Uredba o mejnih dozah, radioaktivni kontaminaciji in intervencijskih nivojih
• Uredba o izvajanju uredb Sveta (ES) in uredb Komisije (ES) o radioaktivnem onesnaženju živil in krme
• Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin
• Uredba o varovanju jedrskih snovi  

• Uredba o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih
• Uredba o načelih in postopku izdelave ocene strateškega tveganja

• Pravilnik o strokovnem svetu za sevalno in jedrsko varnost

• Pravilnik o delovanju strokovnega sveta za vprašanja varstva ljudi pred ionizirajočimi sevanji, radioloških posegov in uporabe virov sevanja v zdravstvu in veterinarstvu
• Pravilnik o pogojih za uporabo ionizirajočih sevanj v zdravstvu
• Pravilnik o pogojih in metodologiji za ocenjevanje doz pri varstvu delavcev in prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji
• Pravilnik o izvajanju zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev
• Pravilnik o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj
• Pravilnik o pooblaščanju izvajalcev strokovnih nalog s področja ionizirajočih sevanj
• Pravilnik o načinu vodenja evidenc o osebnih dozah zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem
• Pravilnik o čezmejnem pošiljanju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva
• Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati primarni centri za dojke
• Pravilnik o fizičnem varovanju jedrskih objektov, jedrskih in radioaktivnih snovi ter prevozov jedrskih snovi
• Pravilnik o zagotavljanju usposobljenosti delavcev v sevalnih in jedrskih objektih
• Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti
• Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom
• Pravilnik o pooblaščenih izvedencih za sevalno in jedrsko varnost
• Pravilnik o monitoringu radioaktivnosti
• Pravilnik o čezmejnem pošiljanju jedrskih in radioaktivnih snovi
• Pravilnik o čezmejnem pošiljanju radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva
• Pravilnik o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov
• Pravilnik o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti
• Pravilnik o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči
• Pravilnik o zagotavljanju in usposobljenosti delavcev v sevalnih in jedrskih objektih

 

• Pravilnik o obrazcu vloge za pridobitev dovoljenja za izvedbo strateške dejavnosti
• Pravilnik o vsebini poročil ter rokih in načinu poročanja o letnih izvedenih strateških dejavnostih
• Pravilnik o postopku in obrazcu vloge za pridobitev in podaljšanje dovoljenja za opravljanje strateške dejavnosti
• Pravilnik o poteku priprav in izvedbi inšpekcije Organizacije za prepoved kemičnega orožja ter nalogah in obveznostih zavezancev in pristojnega organa
• Pravilnik o vsebini vloge in postopku za najavo strateške dejavnosti
• Pravilnik o vsebini poročil o posameznih organskih kemikalijah ter rokih in načinu poročanja
• Pravilnik o splošnih in posebnih organizacijskih in varnostnih ukrepih za opravljanje strateških dejavnosti
• Pravilnik o posebnih pogojih za uporabo dovoljene tehnologije pri opravljanju strateških dejavnosti
• Pravilnik o načinu pridobitve dovoljenj za uvoz, tranzit, izvoz, skladiščenje in porabo strupenih kemikalij
• Pravilnik o pogojih za proizvodnjo strupenih kemikalij in obratovanje objektov za njihovo proizvodnjo
• Pravilnik o obveščanju uporabnikov, vodenju evidenc in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami

 

 

Drugi pomembnejši predpisi:


• Resolucija o Nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim jedrskim gorivom za obdobje 2006-2015 (ReNPROJG)

 

Na teh spletnih straneh objavljamo prečiščene verzije predpisov s področja ionizirajočega sevanja. Uradne objave iz Uradnega lista RS so javno dostopne na spletni strani http://www.uradni-list.si. OPOZORILO: Neuradna prečiščena besedila predpisa predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.