Skoči na vsebino

ZDRAVSTVENA IN LEKARNIŠKA DEJAVNOST

a) ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

 

Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)

 

Podzakonski predpisi na področju zdravstvene dejavnosti:


• Pravilnik o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti
• Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti
• Pravilnik o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev
• Pravilnik o nagradah in priznanjih za področje zdravstvenega varstva
• Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe
• Pravilnik o upravnem nadzoru v zdravstvu
• Pravilnik o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela komisije za medicinsko etiko
• Pravilnik o merilih za razvrščanje bolnišnic
• Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije
• Pravilnik o podeljevanju naziva primarij
• Pravilnik o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zdravstvenih poklicev razen zdravnikov in zobozdravnikov
• Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za pregledovanje brisov materničnega vratu
• Pravilnik o Zdravstvenem svetu
• Pravilnik o sestavi in delovanju Razširjenih strokovnih kolegijev
• Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
• Pravilnik o postopku verifikacije zdravstvenih programov in dejavnosti, ki se izvajajo na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti
• Pravilnik o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
• Pravilnik o izdajanju potrdil o pridobljenih kvalifikacijah
• Pravilnik spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij za farmacevte
• Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine
• Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati primarni centri za dojke
• Pravilnik o pripravi in sprejemu tehničnih smernic na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti
• Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov za podelitev naziva učni zavod
• Pravilnik o pogojih in postopku za podelitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek
• Pravilnik o pogojih in postopku za podelitev naziva svetnik ali višji svetnik
• Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
• Pravilnik o specializaciji iz medicinske biokemije
• Pravilnik o licencah v dejavnosti laboratorijske medicine
• Pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem za posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev, ki niso organizirani v poklicnih zbornicah oziroma strokovnih združenjih z javnim pooblastilom
• Pravilnik o registru izvajalcev laboratorijske medicine
• Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zasebni zdravstveni delavci za izvajanje programov specializacij
• Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

• Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

• Pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

• Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem v fizioterapevtski dejavnosti

• Pravilnik o prenehanju veljavnosti določenih pravilnikov na področju dejavnosti zdravstvene in babiške nege
• Pravilnik o določitvi poklicev, za katere se pred prvim opravljanjem storitev preverja poklicna kvalifikacija ponudnika storitev
 Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči
• Pravilnik o registru in licencah izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti
• Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o registru licenc izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti in licencah za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti, Pravilnika o strokovnem nadzoru s svetovanjem v fizioterapevtski dejavnosti in Pravilnika o specializacijah v fizioterapevtski dejavnosti
 Pravilnik o prevozih pacientov
• Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva
• Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
• Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni

• Pravilnik o merilih za določitev višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi ali drugih pogodbah civilnega prava
• Pravilnik o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela komisije za medicinsko etiko

 

Drugi pomembnejši predpisi:


• Strokovna navodila za opravljanje mrliškega pregleda
• Odredba o plačilu šolnine za specializacije tujih državljanov na področju zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji
• Odredba o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in morajo imeti veljavno licenco
• Seznam dokazil kvalifikacij za magistra farmacije oziroma magistro farmacije, diplomirano medicinsko sestro oziroma diplomiranega zdravstvenika in diplomirano babico oziroma diplomiranega babičarja
• Odredba o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti

• Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti

 

• Odredba o programu specializacije iz laboratorijske medicinske genetike
• Odredba o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic delovni terapevt/delovna terapevtka
• Odredba o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege
• Odredba o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic ustni higienik/ustna higieničarka
• Odredba o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirani dietetik/diplomirana dietetičarka
• Odredba o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic psiholog/psihologinja v zdravstveni dejavnosti
• Odredba o programu specializacije iz klinične psihologije


• Program pripravništva za poklic magister farmacije
• Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirani fizioterapevt/diplomirana fizioterapevtka
• Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik
• Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirana babica/diplomirani babičar
• Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirani inženir/diplomirana inženirka radiologije
• Program pripravništva za poklic farmacevtski tehnik
• Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirani sanitarni inženir
• Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic višja medicinska sestra/višji zdravstveni tehnik
• Program pripravništva za poklic zdravnik
• Statut Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije
• Statut Zdravniške zbornice Slovenije

• Odlok o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinični center v javni zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center
• Odločba o izboru Zbornice laboratorijske medicine Slovenije
• Odločba o izbiri Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
• Odločba o podelitvi javnega pooblastila in oddaji storitev iz javnega pooblastila

b) LEKARNIŠKA DEJAVNOST

 

Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD)

 

Podzakonski predpisi na področju lekarniške dejavnosti:


• Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti
• Pravilnik o pogojih za opravljanje radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti
• Pravilnik o označevanju magistralnih pripravkov in o označevanju ter navodilu za uporabo galenskih izdelkov


Na teh spletnih straneh objavljamo prečiščene verzije predpisov s področja zdravstvene in lekarniške dejavnosti. Uradne objave iz Uradnega lista RS so javno dostopne na spletni strani http://www.uradni-list.si. OPOZORILO: Neuradna prečiščena besedila predpisa predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.