Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZDRAVSTVENA IN LEKARNIŠKA DEJAVNOST

a) ZDRAVSTVENA DEJAVNOST

 

Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej)

 

Podzakonski predpisi na področju zdravstvene dejavnosti:


• Pravilnik o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti
• Pravilnik o minimalnih sanitarno zdravstvenih pogojih za opravljanje dejavnosti higienske nege in drugih podobnih dejavnosti
• Pravilnik o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev
• Pravilnik o nagradah in priznanjih za področje zdravstvenega varstva
• Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe
• Pravilnik o upravnem nadzoru v zdravstvu
• Pravilnik o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela komisije za medicinsko etiko
• Pravilnik o merilih za razvrščanje bolnišnic
• Pravilnik o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije
• Pravilnik o podeljevanju naziva primarij
• Pravilnik o zaposlovanju in financiranju pripravnikov zdravstvenih poklicev razen zdravnikov in zobozdravnikov
• Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za pregledovanje brisov materničnega vratu
• Pravilnik o Zdravstvenem svetu
• Pravilnik o sestavi in delovanju Razširjenih strokovnih kolegijev
• Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
• Pravilnik o postopku verifikacije zdravstvenih programov in dejavnosti, ki se izvajajo na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti
• Pravilnik o specializacijah zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
• Pravilnik o izdajanju potrdil o pridobljenih kvalifikacijah
• Pravilnik spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij za farmacevte
• Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji za izvajanje preiskav na področju laboratorijske medicine
• Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati primarni centri za dojke
• Pravilnik o pripravi in sprejemu tehničnih smernic na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti
• Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov za podelitev naziva učni zavod
• Pravilnik o pogojih in postopku za podelitev naziva klinika, klinični inštitut ali klinični oddelek
• Pravilnik o pogojih in postopku za podelitev naziva svetnik ali višji svetnik
• Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
• Pravilnik o specializaciji iz medicinske biokemije
• Pravilnik o licencah v dejavnosti laboratorijske medicine
• Pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem za posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev, ki niso organizirani v poklicnih zbornicah oziroma strokovnih združenjih z javnim pooblastilom
• Pravilnik o registru izvajalcev laboratorijske medicine
• Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zasebni zdravstveni delavci za izvajanje programov specializacij
• Pravilnik o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

• Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o registru in licencah izvajalcev v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

• Pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem v dejavnosti zdravstvene in babiške nege

• Pravilnik o strokovnem nadzoru s svetovanjem v fizioterapevtski dejavnosti

• Pravilnik o prenehanju veljavnosti določenih pravilnikov na področju dejavnosti zdravstvene in babiške nege
• Pravilnik o določitvi poklicev, za katere se pred prvim opravljanjem storitev preverja poklicna kvalifikacija ponudnika storitev
 Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči
• Pravilnik o registru in licencah izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti
• Pravilnik o razveljavitvi Pravilnika o registru licenc izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti in licencah za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti, Pravilnika o strokovnem nadzoru s svetovanjem v fizioterapevtski dejavnosti in Pravilnika o specializacijah v fizioterapevtski dejavnosti
 Pravilnik o prevozih pacientov
• Pravilnik o organizaciji neprekinjenega zdravstvenega varstva
• Pravilnik o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti
• Pravilnik za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni

• Pravilnik o merilih za določitev višine plačila opravljanja zdravstvenih storitev po podjemni pogodbi ali drugih pogodbah civilnega prava
• Pravilnik o sestavi, nalogah, pristojnostih in načinu dela komisije za medicinsko etiko

 

Drugi pomembnejši predpisi:


• Strokovna navodila za opravljanje mrliškega pregleda
• Odredba o plačilu šolnine za specializacije tujih državljanov na področju zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji
• Odredba o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in morajo imeti veljavno licenco
• Seznam dokazil kvalifikacij za magistra farmacije oziroma magistro farmacije, diplomirano medicinsko sestro oziroma diplomiranega zdravstvenika in diplomirano babico oziroma diplomiranega babičarja
• Odredba o seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti

• Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti

 

• Odredba o programu specializacije iz laboratorijske medicinske genetike
• Odredba o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic delovni terapevt/delovna terapevtka
• Odredba o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege
• Odredba o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic ustni higienik/ustna higieničarka
• Odredba o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirani dietetik/diplomirana dietetičarka
• Odredba o programu pripravništva in strokovnega izpita za poklic psiholog/psihologinja v zdravstveni dejavnosti
• Odredba o programu specializacije iz klinične psihologije


• Program pripravništva za poklic magister farmacije
• Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirani fizioterapevt/diplomirana fizioterapevtka
• Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirana medicinska sestra/diplomirani zdravstvenik
• Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirana babica/diplomirani babičar
• Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirani inženir/diplomirana inženirka radiologije
• Program pripravništva za poklic farmacevtski tehnik
• Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirani sanitarni inženir
• Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic višja medicinska sestra/višji zdravstveni tehnik
• Program pripravništva za poklic zdravnik
• Statut Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije
• Statut Zdravniške zbornice Slovenije

• Odlok o preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinični center v javni zdravstveni zavod Univerzitetni klinični center
• Odločba o izboru Zbornice laboratorijske medicine Slovenije
• Odločba o izbiri Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
• Odločba o podelitvi javnega pooblastila in oddaji storitev iz javnega pooblastila

b) LEKARNIŠKA DEJAVNOST

 

Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD)

 

Podzakonski predpisi na področju lekarniške dejavnosti:


• Pravilnik o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti
• Pravilnik o pogojih za opravljanje radiofarmacevtske lekarniške dejavnosti
• Pravilnik o označevanju magistralnih pripravkov in o označevanju ter navodilu za uporabo galenskih izdelkov


Na teh spletnih straneh objavljamo prečiščene verzije predpisov s področja zdravstvene in lekarniške dejavnosti. Uradne objave iz Uradnega lista RS so javno dostopne na spletni strani http://www.uradni-list.si. OPOZORILO: Neuradna prečiščena besedila predpisa predstavljajo zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.