Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVELA ZAKONA O ZDRAVNIŠKI SLUŽBI

Novela Zakona o zdravniški službi

Novela Zakona o zdravniški službi uvaja enoletno usposabljanje po diplomi medicinske fakultete, imenovano sekundariat, nov način razpisovanja specializacij, prenos sredstev za pripravništva in specializacije iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja na proračun RS in možnost opredeljevanja pacientov v četrtem letu specializacije družinske medicine. 

 

Državni zbor je novelo Zakona o zdravniški službi sprejel 12. 7. 2017.


• Uvedba enoletnega usposabljanja po diplomi medicinske fakultete (poimenovan sekundariat)
Mladim zdravnikom, ki niso uspeli pridobiti specializacije, bo zagotovljena zaposlitev .
Prvih šest mesecev sekundariata je pripravništvo, ki se zaključi s strokovnim izpitom. Po strokovnem izpitu se uvaja 6-mesečno dodatno usposabljanje, ki se, v primeru, da je vsebinsko ustrezno, všteva v specializacijo. Zdravnik se lahko v specializacijo vključi po opravljenem strokovnem izpitu.

 

• Nov način razpisovanja specializacij
Na novo se določajo pristojnosti glede načrtovanja števila zdravnikov, in sicer predlog zakona kot pristojni organ za načrtovanje zdravnikov določa Ministrstvo za zdravje.

Število novih mest za specializacije določilo Ministrstvo za zdravje na podlagi javljenih potreb izvajalcev zdravstvene dejavnosti, upoštevaje potrebe prebivalcev, mrežo javne zdravstvene službe ter podatke iz registra zdravnikov. Podatke bo pregledal poseben odbor, sestavljen iz predstavnikov ministrstva, Zdravniške zbornice Slovenije in Združenja zdravstvenih zavodov Slovenije in NIJZ. Število vrst specializacij se določa za državo (nacionalni nivo) in za posameznega izvajalca zdravstvene dejavnosti. Število vrst specializacij bo na predlog odbora določil minister za zdravje.
Odločitev ministra za zdravje bo podlaga za razpis specializacij, ki ga izvede zbornica. Slednja bo določala sam potek specializacije in skrbela za kakovost izvajanja specializacij.
S spremembami razpisovanja se zasleduje cilj boljše dostopnosti do zdravstvenih storitev in enakomerno dostopnost prebivalstva do zdravnikov določenih specialnosti.

 

• Prenos sredstev za pripravništvo in specializacije iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja na Proračun RS
Sredstva za specializacije in pripravništvo zdravnikov se bodo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) prenesla na Proračun Republike Slovenije.
S tem bo odpravljeno nesistemsko financiranje teh vsebin iz sredstev OZZ. S prenosom financiranja pripravništva in specializacij v zdravstvu na proračun bodo za ti vsebini sicer planirana sredstva OZZ namenjena za zagotavljanje pravic zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja oz. se bodo namenila za dodatne zdravstvene storitve, s tem pa za skrajševanje čakalnih dob. 
Glede na finančni načrt ZZZS za leto 2017 naj bi se v tem letu namenilo za financiranje pripravništva 22,9 milijona evrov in za financiranje specializacij 56,7 milijona evrov, skupno torej 79,6 milijona evrov. Prenos sredstev iz OZZ na proračun RS bo postopen, in sicer
– v letu 2017 v višini 23 milijonov evrov;
– v letu 2018 v višini 40 milijonov evrov;
– v letu 2019 v višini 60 milijonov evrov;
– v letu 2020 v višini 80 milijonov evrov.

 

• Specializant kot izbrani osebni zdravnik
Specializanti družinske medicine, ki opravljajo četrto leto specializacije iz družinske medicine, bodo pod pogoji, ki jih določa zakon, lahko opredeljevali paciente. Navedeni ukrep bo pripomogel k razbremeniti zdravnikov primarne ravni in k lažji dostopnosti pacientov do zdravstvenih storitev. Smiselno se uporablja tudi za specializante pediatrije in ginekologije.

 

 

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori