Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZDRAVSTVENI SVET

 

V Zdravstveni svet se iz vrst višjih svetnikov, svetnikov, fakultetnih učiteljev in drugih strokovnjakov s področja zdravstvenega varstva imenujejo:

- prof. dr. Franc Strle, dr. med., višji svetnik, predsednik,
- prof. dr. Janez Jazbec, dr. med., član,
- prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med., član,
- prof. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med., članica,
- izr. prof. dr. Sebastjan Bevc, dr. med., član,
- prof. dr. Marko Hawlina, dr. med., član,
- prof. dr. Mitja Košnik, dr. med., višji svetnik, član,
- prof. dr. Iztok Takač, dr. med., član.
 
Iz vrst priznanih strokovnjakov s področja javnega zdravstva, upravljanja zdravstvenega varstva, zdravstvene epidemiologije in informatike se imenujejo:

- doc. dr. Maja Sočan, dr. med., članica,
- asist. Franc Vindišar, dr. med., član,
- prof. dr. Alojz Ihan, dr. med., član,
- izr. prof. dr. Matjaž Vogrin, dr. med., član,
- asist. dr. Alenka Kovačič, mag. farm., spec., članica
- izr. prof. dr. Maja Rus Makovec, dr. med., svetnica, članica.
 
Iz vrst priznanih strokovnjakov s področja zdravstvene ekonomike in zavarovalništva se imenujejo:

- mag. Robert Cugelj, član,
- doc. dr. Tit Albreht, dr. med., član,
- Anka Bolka, članica.
 
Kot predstavnik civilne družbe se v Zdravstveni svet imenuje:

- mag. Franc Hočevar, član.

 

Na mesto predsednice Strateškega sveta za področje zdravstvene in babiške nege se imenuje:

- doc. dr. Saša Kadivec, prof. zdr. neg., Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik, članica.

 

 

Naloge Zdravstvenega sveta:

- obravnava priporočila, smernice in obvezna navodila razširjenih strokovnih kolegijev;
- obravnava letno poročilo o zdravstvenem stanju in zdravstvenem varstvu prebivalstva Republike Slovenije, ugotavlja zdravstvene potrebe in daje pobude za njihovo uresničevanje;
- obravnava nacionalni program zdravstvenega varstva;
- obravnava nacionalni program preventivnega zdravstvenega varstva;
- obravnava program zdravstvene vzgoje in zdravstvene prosvetne dejavnosti;
- preverja izpolnjevanje sprejetega nacionalnega programa zdravstvenega varstva in preventivnega zdravstvenega varstva;
- obravnava kadrovske in delovne normative in poklicne strokovne standarde v zdravstveni dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe;
- potrjuje kazalce kakovosti in druga merila ter postopke za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti zdravstvenega varstva;
- potrjuje merila in vodi postopek podelitve nazivov zdravstveni svetnik in višji zdravstveni svetnik;
- obravnava predloge sprememb obstoječih in predloge novih zdravstvenih tehnologij ter predlaga način njihovega financiranja;
- sodeluje pri oblikovanju nacionalne farmakoterapevtske doktrine, ob upoštevanju regulative in znanstveno tehničnega napredka sprejema stališča, predloge in ukrepe do politike cen, poplačila in uporabe zdravil in medicinskih pripomočkov;
- obravnava program razvojno-raziskovalnih nalog s področja zdravja in zdravstvenega varstva, ki so pomembne za vso Republiko Slovenijo;
- razpravlja in daje pobude o medsektorskem sodelovanju v korist zdravja;
- obravnava načrt zdravstvenega varstva v izrednih razmerah;
- obravnava spremembe vsebine študijskih programov Medicinske fakultete in drugih zdravstvenih šol;
- obravnava pobude civilne družbe v zvezi z zdravjem in zdravstvenim varstvom prebivalstva;
- pripravi letno poročilo o svojem delu;
- obravnava na predlog ministra druga pomembna vprašanja s področja zdravja in zdravstvenega varstva;
- daje predloge glede nadaljnjega financiranja že potrjenih in financiranih zdravstvenih tehnologij in ministra o tem letno obvešča.

 

 

Pravna podlaga:

 

Aktualno

 

Postopek za vloge

 

 

Zapisniki sej