Skoči na vsebino

ZDRAVSTVENI SVET

 

 

IMENOVANJE ZDRAVSTVENEGA SVETA

 

Vlada Republike Slovenije je dne 27. 11. 2014 podala soglasje k imenovanju članov Zdravstvenega sveta pri Ministrstvu za zdravje. Predsednik Zdravstvenega sveta je prof. dr. Franc Strle, dr. med., višji svetnik.

 

Zdravstveni svet je najvišji usklajevalni organ in najvišji posvetovalni organ ministra, pristojnega za zdravje na področju zdravstvene dejavnosti, zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Oblikuje predloge vsebin zdravstvenih programov s stališča njihove izvedljivosti, dostopnosti, enakomernega razvoja vseh strok in finančnega učinka zdravstvenih tehnologij, v skladu s potrebami prebivalstva na nacionalni ravni.

 

V Zdravstveni svet se iz vrst višjih svetnikov, svetnikov fakultetnih učiteljev in drugih strokovnjakov s področja zdravstvenega varstva imenujejo:
- prof. dr. Franc Strle, dr. med., višji svetnik, predsednik,
- prof. dr. Adolf Lukanović, dr. med., svetnik, član,
- prof. dr. David Božidar Vodušek, dr. med., višji svetnik, član,
- prof.dr. Tadej Avčin, dr. med., član,
- doc. dr. Tonka Poplas Susič, dr. med., članica,
- prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med., član,
- prof. dr. Radovan Hojs, dr. med., višji svetnik, član,
- doc. dr. Maja Rus Makovec, dr. med., svetnica, članica.
 
 
Iz vrst priznanih strokovnjakov s področja javnega zdravstva, upravljanja zdravstvenega varstva, zdravstvene epidemiologije in informatike se imenujejo:
- doc. dr.  Maja Sočan, dr. med., članica,
- asist. Franc Vindišar, dr. med., dr. med., član,
- mag. Andreja Čufar, mag. farm., spec., članica,
- prof. dr. Mitja Košnik, dr. med., višji svetnik, član,
- prof. dr. Alojz Ihan, dr. med., član,
- prof. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med., članica.
 
 
Iz vrst priznanih strokovnjakov s področja zdravstvene ekonomike in zavarovalništva so imenovani:
- mag. Peter Požun, viš. med. teh., dipl. ekon., član,
- doc. dr. Tit Albreht, dr. med., član,
- mag. Suzana Jarc, univ.dipl.ekon., članica.
 
Kot predstavnik civilne družbe je v Zdravstveni svet imenovana:
- Nada Irgolič, mag. farm.spec., članica.
 
Na mesto predsednice Strateškega sveta za področje zdravstvene in babiške nege je imenovana:
- dr. Aleksandra Stjepanovič Vračar, dipl. med. ses., članica.
 

Naloge:

- obravnava priporočila, smernice in obvezna navodila razširjenih strokovnih kolegijev;
- obravnava letno poročilo o zdravstvenem stanju in zdravstvenem varstvu prebivalstva Republike Slovenije, ugotavlja zdravstvene potrebe in daje pobude za njihovo uresničevanje;
- obravnava nacionalni program zdravstvenega varstva;
- obravnava nacionalni program preventivnega zdravstvenega varstva;
- obravnava program zdravstvene vzgoje in zdravstvene prosvetne dejavnosti;
- preverja izpolnjevanje sprejetega nacionalnega programa zdravstvenega varstva in preventivnega zdravstvenega varstva;
- obravnava kadrovske in delovne normative in poklicne strokovne standarde v zdravstveni dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe;
- potrjuje kazalce kakovosti in druga merila ter postopke za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti zdravstvenega varstva;
- potrjuje merila in vodi postopek podelitve nazivov zdravstveni svetnik in višji zdravstveni svetnik;
- obravnava predloge sprememb obstoječih in predloge novih zdravstvenih tehnologij ter predlaga način njihovega financiranja;
- sodeluje pri oblikovanju nacionalne farmakoterapevtske doktrine, ob upoštevanju regulative in znanstveno tehničnega napredka sprejema stališča, predloge in ukrepe do politike cen, poplačila in uporabe zdravil in medicinskih pripomočkov;
- obravnava program razvojno-raziskovalnih nalog s področja zdravja in zdravstvenega varstva, ki so pomembne za vso Republiko Slovenijo;
- razpravlja in daje pobude o medsektorskem sodelovanju v korist zdravja;
- obravnava načrt zdravstvenega varstva v izrednih razmerah;
- obravnava spremembe vsebine študijskih programov Medicinske fakultete in drugih zdravstvenih šol;
- obravnava pobude civilne družbe v zvezi z zdravjem in zdravstvenim varstvom prebivalstva;
- pripravi letno poročilo o svojem delu;
- obravnava na predlog ministra druga pomembna vprašanja s področja zdravja in zdravstvenega varstva;
- daje predloge glede nadaljnjega financiranja že potrjenih in financiranih zdravstvenih tehnologij in ministra o tem letno obvešča.

 

 

 

 

 

 

 

Pravna podlaga:

 

Aktualno

 

Postopek za vloge

 

 

Zapisniki sej