Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

POSTOPEK ZA VLOGE

 

 

Novi Postopek obravnave vlog za nove zdravstvene programe

 

Razvoj zdravstvenih ved in tehnologije ter novi izzivi in potrebe prebivalstva omogočajo in utemeljujejo uvajanje novih načinov in metod obravnave različnih bolezenskih stanj. Od novih pristopov pričakujemo kakovostnejšo obravnavo pacientov, hitrejše, učinkovitejše in uspešnejše zdravljenje in prispevek h kakovosti življenja in podaljševanju življenjske dobe. Lahko gre za povsem nove načine zdravstvene obravnave, za izboljšanje obravnave, za nove organizacijske oblike ali za nove načine upravljanja sistema. Večina novosti zahteva nove vire (kadrovske, prostorske, opremo) in s tem povezana finančna sredstva. Dodatna finančna sredstva za nove zdravstvene obravnave so v vseh javnih sistemih zdravstvenega varstva omejena z višino ustvarjenega bruto domačega proizvoda in njegovega deleža, namenjenega za zdravstvene programe. Neskladje med novimi možnostmi zdravstvene obravnave ter potrebami, zahtevami in možnostmi njihovega plačevanja, se povečuje. Pri uvajanju novosti je treba upoštevati njihovo strokovnomedicinsko učinkovitost, pomembnost zdravstvenega problema za zdravje posameznika in javno zdravje, potrebo po uvedbi novega načina obravnave, njeno ekonomsko upravičenost, vire financiranja  in uravnoteženost obravnave različnih zdravstvenih problemov. Zaradi tega povsod v svetu (razen v državah s tržnim sistemom zdravstvenega varstva) poteka uvajanje novih metod zdravljenja oziroma zdravstvene obravnave pacientov nadzorovano in po vnaprej določenih postopkih, za katere so določeni ustrezni organi. Postopki uvajanja morajo biti znanstveno utemeljeni, dosledni, vključevati morajo pomembne podatke in interese, biti morajo pregledni, neodvisni in  časovno opredeljeni.

 

Zdravstveni svet, oblikovan kot najvišji usklajevalni in posvetovalni organ na področju zdravstvenega varstva pri Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije, pri uvajanju novih metod zdravstvene obravnave, na podlagi 75. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti in 2. člena Pravilnika o Zdravstvenem svetu, obravnava predloge razširjenih strokovnih kolegijev in drugih predlagateljev, kadar vplivajo na vsebino in obseg zdravstvenega varstva, s tem pa na zdravstveno politiko in financiranje zdravstvenega varstva.

 

Zdravstveni svet v skladu s svojimi pristojnostmi predlaga, minister pa odloči, katere so tiste novosti, ki bodo v naslednjem proračunskem obdobju obravnavane prednostno, skladno s 63. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

 

Odločanje Zdravstvenega sveta poteka po postopku, ki je bil prvič opredeljen z dokumentom "Postopek ocenjevanja in vključevanja novih ali spremenjenih zdravstvenih programov in drugih novosti pri metodah dela v programe zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji", sprejetim na 3/2005 seji Zdravstvenega sveta dne 14.04.2005, kasneje pa je bil zaradi številnih nejasnosti za predlagatelje novosti in potreb po podatkih, ki so pomembni za odločanje, večkrat prenovljen. Sedanji "Postopek obravnave vlog za nove zdravstvene programe" (v nadaljevanju: Postopek) je bil sprejet na 3/2015 seji Zdravstvenega sveta dne 1. 4. 2015.

 

Končni namen Postopka je pregledno odločanje o vključevanju oz. financiranju tistih metod zdravstvene obravnave, ki izkazujejo klinično in stroškovno učinkovitost. Postopek predlaganja in ocenjevanja novosti temelji na principih z dokazi podprte medicine (Evidence Based Medicine, EBM) in HTA (Health Technology Assessment). Ocenjevanje predlaganih novosti poteka skladno z vnaprej določenimi kriteriji in časovnimi okvirji. Vse predlagane novosti, ki zahtevajo dodatna sredstva, so razvrščene na prednostni seznam ("rangirni seznam vlog za Splošni dogovor").


Sedanji "Postopek obravnave vlog za nove zdravstvene programe" je začel veljati 9. maja 2015 (t.j. 15. dan po objavi na spletni strani Ministrstva za zdravje).


Novi Postopek ima poleg spremenjenih navodil in ocenjevalne lestvice tudi spremenjen vprašalnik za predlagatelje novosti (priloga I) in novo prilogo II – obrazec za pripravo mnenja razširjenega strokovnega kolegija. Novost je tudi tabela z izračunom standardnih stroškov dela po profilih, ki bo predlagateljem v pomoč pri pripravi finančnega dela vloge, članom Zdravstvenega sveta pa pri pregledu in oceni le-teh.

       

 

 

 

Postopek (navodilo):

Postopek - navodilo (.pdf)

 

Vprašalnik za predlagatelje novosti (priloga I):

Vprašalnik (priloga I) (.doc)

  

Obrazec za pripravo mnenja RSK (priloga II):

Obrazec RSK (priloga II) (.doc)

 

Tabela standardnih stroškov dela po profilih za leto 2018 (v pomoč predlagateljem pri izračunih stroškov programov):

Standardni stroški dela (.pdf)

 

 

  

Vlogo pošljite v elektronski obliki na e-naslov Ministrstva: gp.mz(at)gov.si in e-naslov Zdravstvenega sveta: zdravstveni-svet.mz(at)gov.si